De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, conform art.19 van het decreet lokaal bestuur, de

raadsleden voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 februari 2021, om 19.15 uur.

Deze vergadering zal digitaal doorgaan.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

P.1.Dossiernaam: Burgemeestersbesluiten
Onderwerp: Beslissingen van de burgemeester in het kader van de COVID-19 pandemie enerzijds en anderzijds de aanduiding van woningcontroleurs

 

Argumentatie

Beslissing van de burgemeester van 9 februari 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021

De burgemeester heeft besloten om de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 digitaal te organiseren via de toepassing Microsoft Teams. Enkel de voorzitter van de raad, de burgemeester en de algemeen directeur zijn fysiek aanwezig om de digitale vergadering in goede banen te leiden. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar en kunnen gevolgd worden via een audiovisuele livestream.

 

Beslissing van de burgemeester van 20 januari 2021 inzake de sluiting van woonzorgcentrum Damiaan

voor bezoek naar aanleiding van de vaccinatie van de bewoners

De burgemeester heeft besloten om geen bezoekers meer toe te laten in woonzorgcentrum Damiaan in de periode van 21 januari 2021 tot en met 5 februari 2021, met uitzondering van de bezoekers voor palliatieve bewoners. Deze bezoekers dienen verplicht een FFP2 masker te dragen.

 

Beslissing van de burgemeester van 15 januari 2021 inzake de aanduiding van woningcontroleurs.

De burgemeester heeft besloten om 3 woningcontroleurs aan te duiden om de conformiteit van woningen met de vereisten van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting vast te stellen in de gemeente Tremelo.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.2.Dossiernaam: Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 28.01.2021
Onderwerp: Goedkeuring notulen

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.3.Dossiernaam: Adviesraden
Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.4.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 202030. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202030 (OMV_2020150622) van Studiekantoor Kockaerts Bvba voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Veldonkstraat Z/N, Korte Veldweg 2 en Z/N, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y.

 

Argumentatie

Het behoort de Veldonkstraat Z/N, Korte Veldweg 2 en Z/N, 3120 Tremelo, gekadastreerd sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y (afd.1) gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.5.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 202033. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202033 (OMV_2020160612) van Landmeter Benny Feyaerts voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd afd. 2 sectie C nrs. 244 B, 244 C.

 

Argumentatie

Het behoort de Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd sectie C nrs. 244 B, 244 C (afd.2), gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.6.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 2020222. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 2020222 (OMV_2020145544) van Van De Velde NV voor het bouwen van 4 halfopen ééngezinswoningen, het aanleggen van verhardingen en het deels ontbossen van het terrein op het perceel gelegen Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nrs. 416 K, 418 S.

 

Argumentatie

Het behoort de Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo, gekadastreerd sectie B nrs. 416 K, 418 S (afd.1) gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de aanvrager, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de aanvrager. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.7.Dossiernaam: Aanplakking O/O-verklaarde woningen
Onderwerp: Aanpassing uniform politiereglement verwijdering affiches/aanplakking ongeschiktheids- en onbewoonbaarheidsverklaring woningen

 

Argumentatie

Zowel de verhuring van ongeschikt verklaarde woningen als van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen is strafbaar volgens de Vlaamse Codex Wonen. Huurders worden door de affichering geïnformeerd over de status van de woning terwijl eigenaars worden gestimuleerd deze situatie te beëindigen.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Milieu

P.8.Dossiernaam: Contantbelastingreglement huishoudelijk afval.
Onderwerp: Contactbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep als voor de inzameling op het recyclagepark voor aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025. Intrekking en herneming van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 m.b.t. het contantbelastingreglement huishoudelijk afval.

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Overheidsopdrachten

P.9.Dossiernaam: Vrijetijdscentrum Tremelo - studie stab/techn/EPB
Onderwerp: Vrijetijdscentrum Tremelo -  studieopdracht stabiliteit , technieken en EPB - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Vrijetijdscentrum Tremelo: studieopdracht stabiliteit, technieken en EPB” werd een bestek met nr. 320.110 opgesteld door de ontwerper, mevrouw Ellen Torfs, dienst gebouwen en infrastructuur, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

          Perceel 1 (Stabiliteitsstudie), raming: 40 000,00 euro exclusief btw of 48 400,00 euro inclusief

          Perceel 2 (Studie technieken), raming: 80 000,00 euro exclusief btw of 96 800,00 euro inclusief 21% btw;

          Perceel 3 (EPB verslaggeving met energieadvies), raming: 4 000,00 euro exclusief btw of 4 840,00 euro inclusief 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 124 000,00 euro exclusief btw of 150 040,00 euro inclusief 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling P&O

 

Personeel

P.10.Dossiernaam: Waarneming functie financieel directeur
Onderwerp: Waarnemend financieel directeur vanaf 15 maart 2021

 

Argumentatie

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de financieel directeur kan een vervanger (waarnemer) worden aangesteld. Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van financieel directeur voorzien als de afwezigheid of verhindering van de financieel directeur langer dan honderdtwintig dagen duurt of bij vacature van het ambt. De waarnemend financieel directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan dit ambt verbonden zijn.

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

OCMW

 

Secretariaat

T.1.Dossiernaam: Bijkomend punt  -  Sp.a
Onderwerp: Reglement mantelzorgtoelage - wijziging, ingediend door Katrien van Gilse, gemeenteraadslid Sp.a, overeenkomstig art. 21 van het Decreet lokaal bestuur

 

Argumentatie

Meer dan 6 jaar geleden werd het Gemeentelijk toelagereglement zorgenverstrekkers gewijzigd (GR van 26 juni 2014). Zes jaar is lang in een sterk evoluerende context van zorg. Zo werd een persoonsvolgende financiering ingevoerd, en werden bepaalde tegemoetkomingen hervormd én benoemd (zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, zorgbudget voor mensen met een handicap; gefinancierd via de Vlaamse Sociale Bescherming). De uitkering van de zorgverzekering van de zorgkas bestaat immers niet meer. Dit zou concreet betekenen dat geen mantelzorgtoelage zou kunnen worden toegekend en betaald.

Teneinde de doelstelling van de mantelzorgtoelage te kunnen behouden en in het bijzonder zowel de zorgbehoevende te ondersteunen evenals de mantelzorger in de zorghulp, is een actualisatie van het Gemeentelijk toelagereglement zorgenverstrekkers noodzakelijk.

Het OCMW houdt reeds rekening met een aantal evoluties, maar niet met alle. Zoals op de website reeds staat vermeld (zie cursieve tekst), houdt men rekening met een Persoonlijk Assistentie Budget maar dit is sinds 1 januari 2017 vervangen door het Persoonsvolgend Budget (PVB) voor zover het volwassen betreft. Het al dan niet rekening houden met bepaalde evoluties zonder reglementaire basis, kan leiden tot willekeur en ongelijke behandeling.

 

Mantelzorgtoelage

(bron: https://www.tremelo.be/product/1332/mantelzorgtoelage - 2020)

Als je langdurig en onbetaald zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen van de gemeente. De mantelzorgpremie bedraagt 50 euro per maand en wordt 2 keer per jaar uitbetaald.

 

Voor wie

Inwoners van de gemeente die de zorg waarnemen voor een zwaar zorgbehoevende persoon. Zwaar zorgbehoevend betekent dat deze persoon niet meer in staat is om zijn elementaire huishoudelijke taken te verrichten en/of zichzelf te verzorgen of om zelfredzaam te zijn, waardoor hulp van derden noodzakelijk is.

De zwaar zorgbehoevendheid wordt aangetoond door:

• > 65 jaar: het ontvangen van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de zorgkas categorie 3, 4 of 5 (minimum 12 punten) en een uitkering van de zorgverzekering van de zorgkas (€130 per maand)

• < 65 jaar: het ontvangen van een inkomensvervangende /integratietegemoetkoming (FOD Sociale Zekerheid) en een uitkering van de zorgverzekering van de zorgkas (€130 per maand) of een persoonlijke-assistentiebudget.

• < 21 jaar: het ontvangen van verhoogde kinderbijslag met invaliditeitspercentage van 66% of meer;

• of het ontvangen van verhoogde kinderbijslag volwassenen voor het leven.

 

Je bezorgt hiervan een attest.

 

Gelet op bovenstaande is een aanpassing vereist (zie geel gemarkeerde tekst in besluit).

 

Er wordt rekening gehouden met de verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten (vanaf categorie 3), toegekend door de FOD Sociale Zekerheid, én de toekenning van een zorgbudget (alle 3 de types), van een PAB of van een PVB. Deze gecombineerde voorwaarde is voldoende aantoonbaar wat de benodigde zorg betreft.

 

Het huidige reglement koppelt de toekenning van een mantelzorgtoelage aan het ontvangen van een uitkering van ofwel de Zorgverzekering ofwel van de Vlaamse of Federale overheid.

Nochtans zijn er in Vlaanderen meer dan 15.000 personen met een beperking die als dusdanig erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) maar die omwille van budgettaire redenen alsnog geen uitkering ontvangen. Met het huidige reglement sanctioneert de gemeente Tremelo deze personen een 2e keer door hen uit te sluiten van de mantelzorgtoelage. De gemeente zou evenwel ook een positief beleid voor personen met een beperking kunnen voeren door deze personen alsnog een mantelzorgtoelage toe te kennen op basis van de attesten van de Vlaamse (VAPH) of Federale overheid.

 

Publicatiedatum: 19/02/2021