Zitting van 25 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Jan Van Herck: Voorzitter;

Paul Dams, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Theo Smets, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Johan Van Lier, Nele De Preter, Joris Heremans, Kimberly Dockx, Katrien van Gilse, Jolien Wittemans: Raadsleden;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Elynn Van Uffel, Jamin Desaever: Raadsleden;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

Vanaf punt P.5 verlaat Bert De Wit, Burgemeester de zitting.

Vanaf punt P.6 vervoegt Bert De Wit, Burgemeester de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.1:Burgemeestersbesluiten
Beslissingen van de burgemeester in het kader van de COVID-19 pandemie enerzijds en anderzijds de aanduiding van woningcontroleurs

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 9 februari 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

Art. 2:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 20 januari 2021 inzake de sluiting van woonzorgcentrum Damiaan in de periode van 21 januari 2021 tot en met 5 februari 2021, met uitzondering van de bezoekers voor palliatieve bewoners. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

Art. 3:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 15 januari 2021 inzake de aanduiding van 3 woningcontroleurs om de conformiteit van woningen met de vereisten van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting vast te stellen in de gemeente Tremelo. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.2:Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 28.01.2021
Goedkeuring notulen

Het verslag van de gemeenteraadsvergadering d.d. 28.01.2021 werd goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.3:Adviesraden
Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden

De gemeenteraad nam kennis van de verslagen van de gemeentelijke adviesraden.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.4:Omgevingsvergunning 202030. Grondafstand.
Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202030 (OMV_2020150622) van Studiekantoor Kockaerts Bvba voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Veldonkstraat Z/N, Korte Veldweg 2 en Z/N, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y.

De gemeenteraad nam kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning met refertenummer 202030 (OMV_2020150622).

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.5:Omgevingsvergunning 202033. Grondafstand.
Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202033 (OMV_2020160612) van Landmeter Benny Feyaerts voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd afd. 2 sectie C nrs. 244 B, 244 C.

De gemeenteraad nam kennis van de omgevingsvergunning met refertenummer 202033 (OMV_2020160612).

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.6:Omgevingsvergunning 2020222. Grondafstand.
Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 2020222 (OMV_2020145544) van Van De Velde NV voor het bouwen van 4 halfopen ééngezinswoningen, het aanleggen van verhardingen en het deels ontbossen van het terrein op het perceel gelegen Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nrs. 416 K, 418 S.

De gemeenteraad nam kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning met refertenummer 2020222 (OMV_2020145544).

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.8:Contantbelastingreglement huishoudelijk afval.
Contactbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep als voor de inzameling op het recyclagepark voor aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025. Intrekking en herneming van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 m.b.t. het contantbelastingreglement huishoudelijk afval.

De gemeenteraad keurt het nieuwe contactbelastingreglement goed voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsaval, dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep als voor de inzameling op het recyclagepark voor aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025. Deze aanpassing komt er ingevolge de gratis terugnameplicht voor matrassen in voegen sinds 1 januari 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.9:Vrijetijdscentrum Tremelo - studie stab/techn/EPB
Vrijetijdscentrum Tremelo -  studieopdracht stabiliteit , technieken en EPB - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 320.110 en de raming voor de opdracht “Vrijetijdscentrum Tremelo: studieopdracht stabiliteit, technieken en EPB”, opgesteld door de ontwerper, dienst gebouwen en infrastructuur, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT T.1:Bijkomend punt  -  Sp.a
Reglement mantelzorgtoelage - wijziging, ingediend door Katrien van Gilse, gemeenteraadslid Sp.a, overeenkomstig art. 21 van het Decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad besliste in dit agendapunt principieel akkoord te gaan tot het actualisatie van het Gemeentelijk toelagereglement zorgenverstrekkers en dit voor te leggen aan een volgende gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021