Zitting van 25 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Jan Van Herck: Voorzitter;

Paul Dams, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Theo Smets, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Johan Van Lier, Nele De Preter, Joris Heremans, Kimberly Dockx, Katrien van Gilse, Jolien Wittemans: Raadsleden;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Elynn Van Uffel, Jamin Desaever: Raadsleden;

 

Vanaf punt P.5 verlaat Bert De Wit, Burgemeester de zitting.

Vanaf punt P.6 vervoegt Bert De Wit, Burgemeester de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

P.1.Dossiernaam: Burgemeestersbesluiten
Onderwerp: Beslissingen van de burgemeester in het kader van de COVID-19 pandemie enerzijds en anderzijds de aanduiding van woningcontroleurs

 

Feiten en context

Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, heeft de burgemeester enkele beslissingen genomen waarbij de continuïteit van de dienstverlening en het samenleven in de gemeente gewaarborgd blijft, doch waarbij de verdere verspreiding van het COVID-19 virus vermeden wordt.

 

Juridische grond

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2, op grond waarvan de burgemeester politieverordeningen kan opmaken inzake de organisatie van lokale bestuursorganen en ter bestrijding van epidemieën, onder de voorwaarde dat hiervan onverwijld kennisgegeven wordt aan de gemeenteraad. Deze beslissingen vervallen, indien ze niet bekrachtigd worden door de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Argumentatie

Beslissing van de burgemeester van 9 februari 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021

De burgemeester heeft besloten om de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 digitaal te organiseren via de toepassing Microsoft Teams. Enkel de voorzitter van de raad, de burgemeester en de algemeen directeur zijn fysiek aanwezig om de digitale vergadering in goede banen te leiden. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar en kunnen gevolgd worden via een audiovisuele livestream.

 

Beslissing van de burgemeester van 20 januari 2021 inzake de sluiting van woonzorgcentrum Damiaan

voor bezoek naar aanleiding van de vaccinatie van de bewoners

De burgemeester heeft besloten om geen bezoekers meer toe te laten in woonzorgcentrum Damiaan in de periode van 21 januari 2021 tot en met 5 februari 2021, met uitzondering van de bezoekers voor palliatieve bewoners. Deze bezoekers dienen verplicht een FFP2 masker te dragen.

 

Beslissing van de burgemeester van 15 januari 2021 inzake de aanduiding van woningcontroleurs.

De burgemeester heeft besloten om 3 woningcontroleurs aan te duiden om de conformiteit van woningen met de vereisten van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting vast te stellen in de gemeente Tremelo.

 

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 9 februari 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

Art. 2:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 20 januari 2021 inzake de sluiting van woonzorgcentrum Damiaan in de periode van 21 januari 2021 tot en met 5 februari 2021, met uitzondering van de bezoekers voor palliatieve bewoners. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

Art. 3:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 15 januari 2021 inzake de aanduiding van 3 woningcontroleurs om de conformiteit van woningen met de vereisten van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting vast te stellen in de gemeente Tremelo. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.2.Dossiernaam: Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 28.01.2021
Onderwerp: Goedkeuring notulen

 

Voorgeschiedenis

28.01.2021: gemeenteraadsvergadering

 

Juridische grond

22 december 2017: Decreet Lokaal Bestuur artikel 32. De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 28.01.2021 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.3.Dossiernaam: Adviesraden
Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.4.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 202030. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202030 (OMV_2020150622) van Studiekantoor Kockaerts Bvba voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Veldonkstraat Z/N, Korte Veldweg 2 en Z/N, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y.

 

Voorgeschiedenis

          Ontvangstbewijs: 10 november 2020 aanvraag van de omgevingsvergunning van Studiekantoor Kockaerts Bvba, Gebr. Van Tiltstraat 35, 3220 Holsbeek voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Veldonkstraat Z/N, Korte Veldweg 2 & Z/N, 3120 Tremelo,gekadastreerd (afd.1) sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y.

          Het dossier kreeg het gemeentelijk refertenummer: 202030 en nummer van het omgevingsloket: (OMV_2020150622).

          Het openbaar onderzoek wordt ingesteld van 13 december 2020 tot en met 11 januari 2020.

 

Feiten en context

Het dossier betreft het verkavelen zodat nieuwe kavels bouwgrond kunnen worden gerealiseerd.

De aanvraag is gelegen: Veldonkstraat Z/N, Korte Veldweg 2 en Z/N, 3120 Tremelo gekadastreerd (afd.1) sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y.

 

Juridische grond

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning bepaalt in artikel 47 het volgende:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is

 

De bevoegdheid van de gemeenteraad strekt zich enkel uit tot de aanleg en de uitrusting van de wegen. Onder meer de nutsvoorzieningen, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) keuze van bestrating of wegverharding, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) berm, voet- en fietspaden, aanleg van wegboorden, (bron: RvS (13e k.) 24 januari 2008, nr. 178.932, Deconinck) beplanting tussen de weg en de voet- en fietspaden, aansluitingen op de riolering, en rooilijnen vallen daaronder. (bron: X, “De gemeenteraad en de ‘zaak van de wegen’: bevoegd all the way”, TOO 2013, 2, 244 (243).)

 

Niet enkel bij de aanleg van een nieuwe weg dient de gemeenteraad tussen te komen, ook bij de wijziging van een bestaande weg moet hij dit doen.(bron: RvS (13e k.) 4 december 2008, nr. 188.523, Helleputte; RvS (13e k.) 1 juni 2010, 204.578, Delloue en Helleputte.) net als de doortrekking van reeds bestaande water-, elektriciteits-, telefoon- en teledistributieleidingen. (bron: RvS (13e k.) 27 april 2010, nr. 203.317, Hully en Jaoui)

 

De beoordeling door de gemeenteraad is beperkt tot de zaak van de wegen zelf en derhalve tot het tracé en de uitrusting van de wegen. Het bevat geen beoordeling over de verkavelingsaanvraag en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, deze bevoegdheid komt toe aan het college van burgemeester en schepenen. (bron: RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0190, Cauwenberghs en Bibot; RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0191, Truyts; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Indien de gemeenteraad evenwel tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren, welke geen betrekking hebben op de zaak van de wegen, weerlegt, dienen deze louter als een overtollig motief te worden gekwalificeerd. De onwettigheid daarvan kan in geen geval tot de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit leiden.(bron: RvS (10e k.) 16 september 2011, nr. 215.175, Van Schoubroeck e.a.; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

Het college van burgemeester en schepenen kan wel slechts een verkavelingsvergunning verlenen indien de gemeenteraad een positieve beslissing heeft genomen aangaande de wegenis.(bron: RvVb (3e k.) 16 januari 2013, nr. S/2013/0012; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Daarbij dient het college van burgemeester en schepenen te handelen in overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad, inclusief een overname van de eventuele voorwaarden en lasten die de gemeenteraad heeft opgelegd.

Enige uitzondering op deze strikte chronologie is dat de gemeenteraad niet hoeft tussen te komen, indien het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de vergunningsaanvraag sowieso moet geweigerd worden. (bron: RvS (13e k.) 17 juli 2002, nr. 109.458, Loosen en Lounis; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

 

Bepalend voor de bevoegdheid van de gemeenteraad is of de wegenis openbaar gebruikt gaat worden: het is de bestemming van de weg die ertoe doet, niet de vraag of het eigendomsrecht op die weg al dan niet privaat blijft. Een weg kan immers private eigendom zijn, maar toch openstaan voor openbaar gebruik (bron: RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi; R. VEKEMAN, “Stedenbouwkundige vergunning en aanleg van wegen in op te richten huizengroep”, TROS 2009, 56, 329 (328), noot onder RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.

 

De voorafgaande beslissing van de gemeenteraad is slechts vereist, in zoverre het om de aanleg van wegen gaat die openbaar of nagenoeg openbaar zijn. Indien een private weg wordt aangelegd, moet de gemeenteraad geen beslissing nemen. (bron: RvS (10e k.) 26 juni 2007, nr. 172.771, Jacobs e.a.)

Of de weg bestemd wordt tot openbaar of privaat gebruik is een feitenkwestie die moet beoordeeld worden aan de hand van de concrete gegevens van de zaak. (bron:

RvS (10e k.) 1 juli 2003, nr. 121.145, Bruyneel, Bracke en Keymeulen; RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.)

 

Het gemeenteraadsbesluit omtrent de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging en de verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke wegen is bindend, niet alleen voor het college van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet over een aanvraag tot verkavelingsvergunning, maar ook voor de administratieve overheden die in beroep over deze aanvraag beschikken. Deze kan geen verkavelingsvergunning verlenen in strijd met de beslissing of zonder beslissing van de gemeenteraad daaromtrent (bron: RvS (10e k.) 28 januari 1998, nr. 71.278, gemeente Zemst)

 

Het gemeentewegendecreet bepaalt:

Artikel 8. (01/09/2019- ...)

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 12.

(…)

§ 2. In afwijking van artikel 11 kan de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn bevat.

 

Als de beoogde wijziging, verplaatsing of opheffing betrekking heeft op een gemeentelijk rooilijnplan dat niet in een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen, neemt de gemeenteraad eerst een beslissing over het al dan niet wijzigen of opheffen van het gemeentelijk rooilijnplan, alvorens te beslissen over de goedkeuring, vermeld in artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

Advies

Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit werd het advies gevraagd aan Fluvius System Operator, Fluvius - Fluvius-Bouwadvies-Digitaal@fluvius.be

Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Proximus, advies@proximus.com

Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan De Watergroep Vlaams-Brabant, adviesverlening@de watergroep.be

Inzake voorzieningen voor kabeldistributie werd advies gevraagd aan Telenet digitaal,

Netaanleg.Intake.Omgevingsloket@telenet.be

 

Argumentatie

Het behoort de Veldonkstraat Z/N, Korte Veldweg 2 en Z/N, 3120 Tremelo, gekadastreerd sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y (afd.1) gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

Het wegtracé en rooilijn van de Veldonkstraat Z/N en Korte Veldweg 2 en Z/N, 3120 Tremelo, gekadastreerd sectie C nrs. 486 F, 487 T2, 487 Y (afd.1), zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren.

 

Art. 2:

De gronden voor een gecumuleerde oppervlakte van  02a 65 ca (lot 3) en 44 ca (lot 4) en 13 ca (lot 5) waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zullen gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Art. 3:

De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkavelaar, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de algemeen directeur.

Deze akte dient verleden te worden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond.

 

Art. 4:

Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit werd het advies gevraagd aan Fluvius System Operator, Fluvius - Fluvius-Bouwadvies-Digitaal@fluvius.be

- Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Proximus, advies@proximus.com

- Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan De Watergroep Vlaams-Brabant, adviesverlening@de watergroep.be

- Inzake voorzieningen voor kabeldistributie werd advies gevraagd aan Telenet digitaal,

Netaanleg.Intake.Omgevingsloket@telenet.be

- De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels.

 

Art. 5:

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.5.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 202033. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202033 (OMV_2020160612) van Landmeter Benny Feyaerts voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd afd. 2 sectie C nrs. 244 B, 244 C.

 

Voorgeschiedenis

          Ontvangstbewijs: 27 november 2020 aanvraag van de omgevingsvergunning van Landmeter Benny Feyaerts, Pastoriestraat 31 bus 1.1, 3128 Baal voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd (afd.2) sectie C nrs. 244 B, 244 C.

          Het dossier kreeg het gemeentelijk refertenummer: 202033 en nummer van het omgevingsloket: (OMV_2020160612).

          Het openbaar onderzoek wordt ingesteld van 1 januari tot en met 30 januari 2021.

 

Feiten en context

Het dossier betreft het verkavelen zodat nieuwe kavels bouwgrond kunnen worden gerealiseerd.

De aanvraag is gelegen: Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd (afd.2 ) sectie C nrs. 244 B, 244 C.

 

Juridische grond

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning bepaalt in artikel 47 het volgende:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is

 

De bevoegdheid van de gemeenteraad strekt zich enkel uit tot de aanleg en de uitrusting van de wegen. Onder meer de nutsvoorzieningen, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) keuze van bestrating of wegverharding, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) berm, voet- en fietspaden, aanleg van wegboorden, (bron: RvS (13e k.) 24 januari 2008, nr. 178.932, Deconinck) beplanting tussen de weg en de voet- en fietspaden, aansluitingen op de riolering, en rooilijnen vallen daaronder. (bron: X, “De gemeenteraad en de ‘zaak van de wegen’: bevoegd all the way”, TOO 2013, 2, 244 (243).)

 

Niet enkel bij de aanleg van een nieuwe weg dient de gemeenteraad tussen te komen, ook bij de wijziging van een bestaande weg moet hij dit doen.(bron: RvS (13e k.) 4 december 2008, nr. 188.523, Helleputte; RvS (13e k.) 1 juni 2010, 204.578, Delloue en Helleputte.) net als de doortrekking van reeds bestaande water-, elektriciteits-, telefoon- en teledistributieleidingen. (bron: RvS (13e k.) 27 april 2010, nr. 203.317, Hully en Jaoui)

 

De beoordeling door de gemeenteraad is beperkt tot de zaak van de wegen zelf en derhalve tot het tracé en de uitrusting van de wegen. Het bevat geen beoordeling over de verkavelingsaanvraag en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, deze bevoegdheid komt toe aan het college van burgemeester en schepenen. (bron: RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0190, Cauwenberghs en Bibot; RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0191, Truyts; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Indien de gemeenteraad evenwel tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren, welke geen betrekking hebben op de zaak van de wegen, weerlegt, dienen deze louter als een overtollig motief te worden gekwalificeerd. De onwettigheid daarvan kan in geen geval tot de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit leiden.(bron: RvS (10e k.) 16 september 2011, nr. 215.175, Van Schoubroeck e.a.; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

Het college van burgemeester en schepenen kan wel slechts een verkavelingsvergunning verlenen indien de gemeenteraad een positieve beslissing heeft genomen aangaande de wegenis.(bron: RvVb (3e k.) 16 januari 2013, nr. S/2013/0012; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Daarbij dient het college van burgemeester en schepenen te handelen in overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad, inclusief een overname van de eventuele voorwaarden en lasten die de gemeenteraad heeft opgelegd.

Enige uitzondering op deze strikte chronologie is dat de gemeenteraad niet hoeft tussen te komen, indien het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de vergunningsaanvraag sowieso moet geweigerd worden. (bron: RvS (13e k.) 17 juli 2002, nr. 109.458, Loosen en Lounis; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

 

Bepalend voor de bevoegdheid van de gemeenteraad is of de wegenis openbaar gebruikt gaat worden: het is de bestemming van de weg die ertoe doet, niet de vraag of het eigendomsrecht op die weg al dan niet privaat blijft. Een weg kan immers private eigendom zijn, maar toch openstaan voor openbaar gebruik (bron: RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi; R. VEKEMAN, “Stedenbouwkundige vergunning en aanleg van wegen in op te richten huizengroep”, TROS 2009, 56, 329 (328), noot onder RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.

 

De voorafgaande beslissing van de gemeenteraad is slechts vereist, in zoverre het om de aanleg van wegen gaat die openbaar of nagenoeg openbaar zijn. Indien een private weg wordt aangelegd, moet de gemeenteraad geen beslissing nemen. (bron: RvS (10e k.) 26 juni 2007, nr. 172.771, Jacobs e.a.)

Of de weg bestemd wordt tot openbaar of privaat gebruik is een feitenkwestie die moet beoordeeld worden aan de hand van de concrete gegevens van de zaak. (bron:

RvS (10e k.) 1 juli 2003, nr. 121.145, Bruyneel, Bracke en Keymeulen; RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.)

 

Het gemeenteraadsbesluit omtrent de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging en de verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke wegen is bindend, niet alleen voor het college van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet over een aanvraag tot verkavelingsvergunning, maar ook voor de administratieve overheden die in beroep over deze aanvraag beschikken. Deze kan geen verkavelingsvergunning verlenen in strijd met de beslissing of zonder beslissing van de gemeenteraad daaromtrent (bron: RvS (10e k.) 28 januari 1998, nr. 71.278, gemeente Zemst)

 

Het gemeentewegendecreet bepaalt:

Artikel 8. (01/09/2019- ...)

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 12.

(…)

§ 2. In afwijking van artikel 11 kan de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn bevat.

 

Als de beoogde wijziging, verplaatsing of opheffing betrekking heeft op een gemeentelijk rooilijnplan dat niet in een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen, neemt de gemeenteraad eerst een beslissing over het al dan niet wijzigen of opheffen van het gemeentelijk rooilijnplan, alvorens te beslissen over de goedkeuring, vermeld in artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

Advies

Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit en kabeldistributie werd het advies gevraagd aan Fluvius System Operator, Fluvius - Fluvius-Bouwadvies-Digitaal@fluvius.be

Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Proximus, advies@proximus.com

Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan De Watergroep Vlaams-Brabant, adviesverlening@de watergroep.be

 

Argumentatie

Het behoort de Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd sectie C nrs. 244 B, 244 C (afd.2), gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

Het wegtracé en rooilijn van de Montystraat 17, 3128 Baal, gekadastreerd sectie C nrs. 244 B, 244 C (afd.2) zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren.

 

Art. 2:

De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 44 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Art. 3:

De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkavelaar, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de algemeen directeur.

Deze akte dient verleden te worden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond.

 

Art. 4:

Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit en kabeldistributie werd het advies gevraagd aan Fluvius System Operator, Fluvius - Fluvius-Bouwadvies-Digitaal@fluvius.be

- Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Proximus, advies@proximus.com

- Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan De Watergroep Vlaams-Brabant, adviesverlening@de watergroep.be

- De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels.

 

Art. 5:

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.6.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 2020222. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 2020222 (OMV_2020145544) van Van De Velde NV voor het bouwen van 4 halfopen ééngezinswoningen, het aanleggen van verhardingen en het deels ontbossen van het terrein op het perceel gelegen Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nrs. 416 K, 418 S.

 

Voorgeschiedenis

          Ontvangstbewijs: 3 november 2020 aanvraag van de omgevingsvergunning van Van De Velde NV, Villastraat 42, 3120 Tremelo voor het bouwen van 4 halfopen ééngezinswoningen, het aanleggen van verhardingen en het deels ontbossen van het terrein op het perceel gelegen Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo,gekadastreerd (afd.1) sectie B nrs. 416 K, 418 S.

          Het dossier kreeg het gemeentelijk refertenummer: 2020222 en nummer van het omgevingsloket: (OMV_OMV_2020145544).

          Het openbaar onderzoek wordt ingesteld van 12 december 2020 tot en met 10 januari 2021.

 

Feiten en context

Het dossier betreft het bouwen van 4 halfopen ééngezinswoningen, het aanleggen van verhardingen en het deels ontbossen van het terrein e aanvraag is gelegen: Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo gekadastreerd (afd.1 ) sectie B nrs. 416 K, 418 S.

 

Juridische grond

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning bepaalt in artikel 47 het volgende:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is

 

De bevoegdheid van de gemeenteraad strekt zich enkel uit tot de aanleg en de uitrusting van de wegen. Onder meer de nutsvoorzieningen, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) keuze van bestrating of wegverharding, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) berm, voet- en fietspaden, aanleg van wegboorden, (bron: RvS (13e k.) 24 januari 2008, nr. 178.932, Deconinck) beplanting tussen de weg en de voet- en fietspaden, aansluitingen op de riolering, en rooilijnen vallen daaronder. (bron: X, “De gemeenteraad en de ‘zaak van de wegen’: bevoegd all the way”, TOO 2013, 2, 244 (243).)

 

Niet enkel bij de aanleg van een nieuwe weg dient de gemeenteraad tussen te komen, ook bij de wijziging van een bestaande weg moet hij dit doen.(bron: RvS (13e k.) 4 december 2008, nr. 188.523, Helleputte; RvS (13e k.) 1 juni 2010, 204.578, Delloue en Helleputte.) net als de doortrekking van reeds bestaande water-, elektriciteits-, telefoon- en teledistributieleidingen. (bron: RvS (13e k.) 27 april 2010, nr. 203.317, Hully en Jaoui)

 

De beoordeling door de gemeenteraad is beperkt tot de zaak van de wegen zelf en derhalve tot het tracé en de uitrusting van de wegen. Het bevat geen beoordeling over de verkavelingsaanvraag en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, deze bevoegdheid komt toe aan het college van burgemeester en schepenen. (bron: RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0190, Cauwenberghs en Bibot; RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0191, Truyts; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Indien de gemeenteraad evenwel tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren, welke geen betrekking hebben op de zaak van de wegen, weerlegt, dienen deze louter als een overtollig motief te worden gekwalificeerd. De onwettigheid daarvan kan in geen geval tot de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit leiden.(bron: RvS (10e k.) 16 september 2011, nr. 215.175, Van Schoubroeck e.a.; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

Het college van burgemeester en schepenen kan wel slechts een verkavelingsvergunning verlenen indien de gemeenteraad een positieve beslissing heeft genomen aangaande de wegenis.(bron: RvVb (3e k.) 16 januari 2013, nr. S/2013/0012; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Daarbij dient het college van burgemeester en schepenen te handelen in overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad, inclusief een overname van de eventuele voorwaarden en lasten die de gemeenteraad heeft opgelegd.

Enige uitzondering op deze strikte chronologie is dat de gemeenteraad niet hoeft tussen te komen, indien het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de vergunningsaanvraag sowieso moet geweigerd worden. (bron: RvS (13e k.) 17 juli 2002, nr. 109.458, Loosen en Lounis; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

 

Bepalend voor de bevoegdheid van de gemeenteraad is of de wegenis openbaar gebruikt gaat worden: het is de bestemming van de weg die ertoe doet, niet de vraag of het eigendomsrecht op die weg al dan niet privaat blijft. Een weg kan immers private eigendom zijn, maar toch openstaan voor openbaar gebruik (bron: RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi; R. VEKEMAN, “Stedenbouwkundige vergunning en aanleg van wegen in op te richten huizengroep”, TROS 2009, 56, 329 (328), noot onder RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.

 

De voorafgaande beslissing van de gemeenteraad is slechts vereist, in zoverre het om de aanleg van wegen gaat die openbaar of nagenoeg openbaar zijn. Indien een private weg wordt aangelegd, moet de gemeenteraad geen beslissing nemen. (bron: RvS (10e k.) 26 juni 2007, nr. 172.771, Jacobs e.a.)

Of de weg bestemd wordt tot openbaar of privaat gebruik is een feitenkwestie die moet beoordeeld worden aan de hand van de concrete gegevens van de zaak. (bron:

RvS (10e k.) 1 juli 2003, nr. 121.145, Bruyneel, Bracke en Keymeulen; RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.)

 

Het gemeenteraadsbesluit omtrent de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging en de verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke wegen is bindend, niet alleen voor het college van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet over een aanvraag tot verkavelingsvergunning, maar ook voor de administratieve overheden die in beroep over deze aanvraag beschikken. Deze kan geen verkavelingsvergunning verlenen in strijd met de beslissing of zonder beslissing van de gemeenteraad daaromtrent (bron: RvS (10e k.) 28 januari 1998, nr. 71.278, gemeente Zemst)

 

Het gemeentewegendecreet bepaalt:

Artikel 8. (01/09/2019- ...)

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 12.

(…)

§ 2. In afwijking van artikel 11 kan de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn bevat.

 

Als de beoogde wijziging, verplaatsing of opheffing betrekking heeft op een gemeentelijk rooilijnplan dat niet in een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen, neemt de gemeenteraad eerst een beslissing over het al dan niet wijzigen of opheffen van het gemeentelijk rooilijnplan, alvorens te beslissen over de goedkeuring, vermeld in artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

Argumentatie

Het behoort de Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo, gekadastreerd sectie B nrs. 416 K, 418 S (afd.1) gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de aanvrager, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de aanvrager. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

Het wegtracé en rooilijn van de Pater Damiaanstraat 44, 44A, 44B, 44C, 3120 Tremelo, gekadastreerd sectie B nrs. 416 K, 418 S (afd.1) zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren.

 

Art. 2:

De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 141 m², waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Art. 3:

De akte van gratis grondafstand, ten laste van de aanvrager, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de algemeen directeur.

Deze akte dient verleden te worden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond.

 

Art. 4:

De aanvrager zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels.

 

Art. 5:

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Milieu

P.8.Dossiernaam: Contantbelastingreglement huishoudelijk afval.
Onderwerp: Contactbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep als voor de inzameling op het recyclagepark voor aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025. Intrekking en herneming van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 m.b.t. het contantbelastingreglement huishoudelijk afval.

 

Voorgeschiedenis

25 november 2003:

Gemeenteraadsbeslissing tot goedkeuring van de oprichting van en deelname aan het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, opgericht op 15 december 2003, waarbij de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil (restafval), gft, pmd, papier en karton, snoeihout en grofvuil, en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en voor de uitbating van het recyclagepark.

19 december 2013:

Gemeenteraadsbeslissing over de goedkeuring van het contantbelastingreglement voor de inzameling huis-aan-huis en de verwerking van huishoudelijk afval.

19 december 2013:

Gemeenteraadsbeslissing over de goedkeuring van het contantbelastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen.

30 juni 2016:

Gemeenteraadsbeslissing over de goedkeuring van het contantbelastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden plastics.

18 mei 2017:

Beheersoverdracht aan EcoWerf voor de inzameling van herbruikbare goederen en textiel.

16 augustus 2017:

Beheersoverdracht aan EcoWerf voor de inzameling van zachte plastics.

21 december 2017:

Intrekking en herneming van de gemeenteraadsbeslissingen van:

          19 december 2013: contantbelastingreglement voor de inzameling huis-aan-huis en de verwerking van huishoudelijk afval

          19 december 2013: contantbelastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen

          30 juni 2016: contantbelastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden plastics

19 december 2019:

Intrekking en herneming van de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2017 m.b.t. het contantbelastingreglement huishoudelijk afval.

5 oktober 2020:

E-mail van EcoWerf met de vraag tot aanpassing van het contantbelastingreglement.

 

Feiten en context

De inzameling huis-aan-huis van het gewoon huisvuil en gft en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval werd vanaf 4 mei 2009 geautomatiseerd.

Deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties moeten worden aangeboden in de daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren en dat het aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd.

De kosten voor de inzameling huis-aan-huis van het gewoon huisvuil, gft, zachte plastics, snoeihout en grofvuil en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.

De gemeentelijke inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn.

De kosten voor de inzameling huis-aan-huis worden verhaald op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting.

 

De gemeente is toegetreden tot het DifTar-systeem van huis-aan-huisinzameling in containers alsook voor de brengmethode naar het recyclagepark.

 

De uitbating van het recyclagepark werd geautomatiseerd vanaf 1 juni 2008. Deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark wordt geïdentificeerd en zijn bezoek wordt geregistreerd. Ook de aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden geregistreerd.

De kosten voor de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark en meer in het bijzonder, de hiermee verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de aangeboden afvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.

 

De raad van bestuur van Ecowerf stelde eind 2018 de vraag naar een onderzoek aangaande de haalbaarheid voor de inzameling van papier en karton in containers en  verleende goedkeuring aan deze inzameling in minicontainers tijdens de zitting van 9 oktober 2019. Het betreft een uniform inzamelsysteem van papier en karton in gele rolcontainers van 240 liter (een andere maat kan op aanvraag). Het huren en gebruiken van deze container is voor de inwoners optioneel. De inwoner heeft de mogelijkheid om het papier naar het recyclagepark te brengen. De inwoner betaalt het standaard tarief voor de huur van deze container. De containers worden bij ophaling niet gewogen;De kosten voor inzameling van afval wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën. De gemeentelijke

inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Om hieraan tegemoet te komen worden de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling op het recyclagepark verhaald op de aanbieders via een contantbelasting. De gedifferentieerde contantbelasting laat de gemeente toe het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare

bedrijfsafvalstoffen te stimuleren.

 

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen (art. 3.4.8.1 Vlarema). Dit betekent dat de matrassen gratis aanvaard moeten worden bij de aanbieding op de recyclageparken en bij de huis-aan-huis-inzameling (voorrijkost mag wel aangerekend blijven worden). De matrassen kunnen bijgevolg dus bij de fractie grofvuil geschrapt worden. Dit betekent dus ook dat de matrassen vanaf 1 januari 2021 selectief ingezameld moeten worden. Echter is er een gedoogperiode tot 1 juli 2021 afgesproken waardoor de matrassen nog bij het grofvuil afgevoerd zullen worden doordat er nog geen lastenboek is onderhandeld tussen InterAfval en Valumat (sectororganisatie matrassen). Dit lastenboek zal op korte termijn goedgekeurd worden waarna EcoWerf een aanbesteding kan organiseren zodat 1 juli 2021 een realistische termijn is om een verwerker te selecteren.

 

Juridische grond

          Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd

          Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd

          Wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen

          Omzendbrief KB ABB-2019/2 Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019

          Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

          Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)

          Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016, zoals gewijzigd

 

Financiële weerslag

 

Registratiesleutel

Actienummer

Kredietstand

Vastlegging

0300/70201000

1419/001/001/001/001

659 984,58 euro

 

0300/70202000

1419/001/001/001/001

120 000,00 euro

 

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

§ 1. Er wordt een contantbelasting gevestigd voor:

             de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);

             de inzameling van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen;

             de inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en papier en karton via sorteerstraten;

             de huis-aan-huis-inzameling van snoeihout;

 

§ 2. Definities algemeen:

 

                  Aansluitpunt  (ASP):

1) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil,  pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden,

 

2) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden, en

 

3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente waarin een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugd-, senioren- of milieuraad, gevestigd is, die op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil,  pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.

 

                  Aansluitpunt commercieel:

Iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente met een commerciële functie, waarin beroepsactiviteiten worden ontplooid (vrij beroep, handel, zorgactiviteiten,…) die op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister/handelsregister van de gemeenten zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.

 

De juiste oppervlakte van het commercieel aansluitpunt wordt vastgesteld hetzij op basis van de goedgekeurde bouwvergunning, hetzij op basis van de afgesloten huurovereenkomst.

 

                  Aorta: de databank waarin EcoWerf per gezin of per onderneming registreert:

 

  • de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon van het betrokken gezin of onderneming
  • de relevante DifTar-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de aangeboden afvalstof, het gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen.

 

Om toegang te krijgen tot de recyclageparken, moeten de gezinnen of ondernemingen op het grondgebied van de gemeente zich laten registreren. De registratie kan gebeuren bij de bevoegde gemeentedienst. Voor zover de gegevens van het gezin zijn opgenomen in het rijksregister (via het bevolkings- of vreemdelingenregister) is er geen afzonderlijke registratie vereist, maar voert EcoWerf de registratie uit op basis van deze gegevens.

 

Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in dit reglement is een registratie verplicht en is er maximaal één registratie mogelijk.

 

Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt er in Aorta een formulier aangemaakt. Het formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het adres, een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt, een rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de referentiepersoon, het ondernemingsnummer, en het EcoWerf-klantennummer. Er wordt geregistreerd of het formulier wordt aangemaakt voor een gezin, een tweede verblijf (met een ander verzendadres), een gemeenschap of voor een onderneming, vereniging, school, gemeentelijke overheid of andere overheid. Indien de referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier ook één telefoonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming.

 

Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de databank en in functie van de beschikbare diensten wordt bepaald of er aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de belastingplichtige in de voorwaarden verkeert om dienstverlening inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval te ontvangen.

 

De gegevens van Aorta kunnen door EcoWerf worden aangewend voor het versturen van betalingsuitnodigingen.

 

Wanneer er niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval wegens verhuis of overlijden, en dit door de gemeente gemeld wordt aan EcoWerf, zal EcoWerf de toegangskaart blokkeren of niet langer een toegangsmachtiging aan de identiteitskaart verlenen. Op vraag van de burger kan het eventuele onbestede tegoed op het rekeningnummer van de referentiepersoon terug betaald worden.

 

                  DifTar-rekening: de individuele rekening die per gezin of per onderneming in de databank wordt bijgehouden en waarop afzonderlijk worden ingeschreven :

-                      de volgens dit reglement verschuldigde contantbelasting;

-                      de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting;

De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld of het tegoed is van het gezin of de onderneming.

 

                  Gebruikersgroep:  een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilieadres geselecteerd worden, een elektronische toegangsbadge toegewezen krijgen en op deze wijze toegang krijgen tot een sorteerstraat en/of recyclagepark(en).

 

                  Ondergrondse afvalcontainer: een ondergronds inzamelrecipiënt, voorzien van een inwerpzuil met, afhankelijk van de aangeboden fractie een aangepaste inwerpopening. De container is voorzien van een elektronisch te openen deksel, enkel te openen bij aanbieding van een door EcoWerf gevalideerde toegangsbadge.

 

                  Referentiepersoon: de meerderjarige persoon die in Aorta als referentiepersoon voor het gezin of de onderneming wordt vermeld. Als de registratie gebeurt :

-                      voor een gezin, wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister, als referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, ook geregistreerd als referentiepersoon in de databank

-                      Voor een onderneming is het een meerderjarige natuurlijke persoon die geacht wordt de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 

                  Recyclagepark: een bij toepassing van VLAREMA vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht van op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.

 

                  Sorteerstraat: een combinatie van (ondergrondse afvalcontainers) ten behoeve van de inzameling van de fracties restafval, pmd, gft en papier & karton.

 

10°              Toegangskaart: elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang verleent tot de sorteerstraat en/of recyclagepark(en). De badge registreert de gebruiker en het volume of het gewicht van de aangeboden fractie. Elke gebruiker en bij uitbreiding ook de badge maakt deel uit van een door EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep.

 

§ 3. Definities afvalfracties:

 

                  Afgedankte elektrische en elektronische apparaten: Apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en tuingereedschappen.

 

                  Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, …

 

                  Boomstronken : Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.

 

                  Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde.

 

                  Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

                  E.P.S.: Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten,…

 

                  Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen.

 

                  Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt,…

 

                  Glas: Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen van tv’s,…

-          Hol glas  betreft alle lege glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, voedingswaren, confituren, sausen...

-          Vlak glas betreft vlak glas uit de bouwsector, zoals venster- en deurglas en glas van gevelelementen. Hieronder valt niet het gelaagd glas (bijv. van voertuigen), loodglas, hittebestendig glas (bijv. pyrex, glas van kacheltjes), glas van zonnepanelen…

10°              Gras- en bladafval : Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.

 

11°              Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

12°              Groente-, fruit- en tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals schillen en resten van fruit (ook citrusvruchten), groenten en aardappelen; dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten; broodresten; koffiedik en papieren koffiefilters; papier van keukenrol; noten en pitten; vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen, oesterschelpen …); vaste zuivelproducten (kaasresten); eieren en eierschalen; fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout …); kamer- en tuinplanten; schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout; mest van kleine huisdieren (cavia, konijn). Dit alles ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.

 

13°              Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

 

14°              Harde plastics:  Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s en videobanden (restafval),...

 

15°              Herbruikbare goederen: Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed,…

 

16°              Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

17°              Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en tassen, porselein,… met uitzondering van steenafval.

 

18°              Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA. 

 

19°              Kurk: Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, wandbedekking,…

 

20°              Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.

 

21°              Papier en karton: Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken,…

 

22°              Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

 

23°              Sloophout: Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van  geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen.

 

24°              Snoeihout: Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel.

 

25°              Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest,…

 

26°              Textiel: Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

 

27°              Zachte plastics : Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie), (noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten, olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten.

 

Art. 2:

De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang van de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis-inzameling, de inzameling via het recyclagepark en de sorteerstraten.

 

Art. 3:

§ 1. Huis-aan-huis inzameling

 

De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het volume/gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig.

 

a)      Huisvuil

Inzameling en verwerking

 

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per kg gewogen huisvuil

0,28

0,28

Per aanbieding 40 L-container

0,55

 

Per aanbieding 120 L-container

0,55

0,55

Per aanbieding 240 L-container

1,10

1,10

Per aanbieding 360 L-container

1,65

1,65

Per aanbieding 1100 L-container

5,59

5,59

Voorrijkost per afroep

75

75

 

Gebruiksrecht container per maand

 

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

40 L-container

0,84

 

120 L-container

0,84

1,84

240 L-container

1,66

2,47

360 L-container

2,47

2,64

1100 L-container

4,58

7,07

Aankoop slot (optioneel)

25

25

 

b)      Gft-afval

Inzameling en verwerking

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per kg gewogen gft

0,18

0,18

 

Gebruiksrecht container per maand

 

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

40 L-container

0,84

 

120 L-container

0,84

1,84

240 L-container

1,66

2,47

1100 L-container

4,58

7,07

Aankoop slot (optioneel)

25

25

 

c)       Pmd

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per zak van 60 L

0,15

0,15

 

 

d)      Zachte plastics

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per zak van 60 L

0,25

0,25

 

e)      Grofvuil

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Voorijkost op afroep

12,50

12,50

Verwerking per begonnen 0,5 m³

7,50

7,50

 

of

 

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

1-persoonsbed

7,50

7,50

2-persoonsbed

15

15

Zetel: 1-zit

7,50

7,50

Zetel: 2-zit

15

15

Zetel: 3-zit

22,50

22,50

Stoel (2 stuks)

7,50

7,50

(Tuin-)tafel

7,50

7,50

 

 

f)        Snoeihout

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per bussel

0,00

0,00

 

g)      Papier en karton

 

Particulieren (euro)

KMO (euro)

40 L-container

0,84

 

240 L-container

0,84

2,47

1100 L-container

4,58

7,07

 

§ 2. Inzameling via sorteerstraat op gewicht

 

De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen in een sorteerstraat wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5kg nauwkeurig.

 

Particulier (euro)

KMO (euro)

Huisvuil (kg)

0,28

0,28

GFT (kg)

0,18

0,18

Beheerskost (maand)

3,53

7,06

 

§ 3. Inzameling via DifTar recyclagepark op gewicht

 

De contantbelasting in functie van het gewicht (per kg) van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark wordt hieronder weergegeven.

 

Particulier (euro)

KMO (euro)

Grofvuil

0,28

0,28

Gras en blad

0,18

0,18

Harde plastics

0,08

0,12

Sloophout

0,08

0,12

Boomstronken

0,04

0,08

Snoeihout

0,04 (eerste 500kg gratis)

0,08

Steenafval

0,04

0,08

Cellenbeton

0,04

0,08

Gips

0,04

0,08

Keramiek

0,04

0,08

Asbest

0,00