Zitting van 26 maart 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Jan Van Herck: Voorzitter;

Paul Dams, Elynn Van Uffel, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Theo Smets, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Johan Van Lier, Nele De Preter, Jamin Desaever, Joris Heremans, Kimberly Dockx, Katrien van Gilse, Jolien Wittemans: Raadsleden;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.1:Burgemeestersbesluit
Beslissing van de burgemeester naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 8 maart 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.2:Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 25.02.2021
Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25.02.2021 werden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Punt bijlagen/links GR 25-02-2021 Notulen.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.3:Omgevingsvergunning VV202037. Grondafstand.
Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning VV202037 (OMV2020171352) van Wilfried Dekrem namens Landmetersbureel Dekrem Bvba, Stationsstraat 20, 3150 Haacht  voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Barbarastraat 108, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nrs. 168 E, 170 D.

De gemeenteraad nam kennis van de aanvraag omgevingsvergunning VV202037 (OMV2020171352) van Wilfried Dekrem namens Landmetersbureel Dekrem Bvba, Stationsstraat 20, 3150 Haacht voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Barbarastraat 108, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nrs. 168 E, 170 D.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.4:Operationele overeenkomst OV PBE
Operationele overeenkomst in uitvoering van het reglement 'aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hun lokale besturen - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE) - goedkeuring

De gemeenteraad beslist om de operationele overeenkomst in uitvoering van het reglement 'aanbod openbare verlichting en diensten door de distrubutienetbeheerders aan lokale besturen - PBE' goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.6:Aankoop terreinen en kantine KV Tremelo.
Aankoop terreinen en sportgebouw KV Tremelo - gelegen Basdongenstraat 1 te 3120 Tremelo - goedkeuring.

De gemeenteraad gaat over tot de aankoop van de onroerende goederen gelegen te Tremelo, Basdongenstraat 1, zijnde een sportgebouw en sportterreinen met aanhorigheden.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.7:Vrijetijdscomplex - aankoop gronden
Aankoop privé-gronden in het kader van de realisatie van het vrijetijdscomplex

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van het schattingsverslag inzake de percelen gelegen naast het Sociaal Huis in Baal, kadastraal gesitueerd op afdeling 2, sectie C, nummers 296 F2, 296 G2, 296 H2 en 296 K2, dat opgesteld werd door landmeter Véronique Peeters.

 

Art. 2:

De gemeenteraad besluit besluit de vier percelen, kadastraal gesitueerd op afdeling 2, sectie C, nummers 296 F2, 296 G2, 296 H2 en 296, aan te kopen voor de totale prijs van 525 000 euro.

 

Art. 3:

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderhandse overeenkomst inzake de aankoop van de betreffende gronden. Deze overeenkomst is als bijlage bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.8:Corona subsidies sport-jeugd-cultuur
Corona subsidies sport-jeugd-cultuur

Verdeling rest saldo corona subsidies sport-, jeugd-, cultuur: 400,- euro per vereniging.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT P.9:Ontslag lid bibraad
Ontslag lid bibraad

Een lid van de bibraad neemt ontslag, daardoor is er een wijziging in de samenstelling van de bibraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2021

 

PUNT T.1:Bijkomend punt -  Open VLD
Laadpaal voor elektrische wagens of motoren te voorzien bij wegenwerken, ingediend door Marc Verlinden, gemeenteraadslid Open VLD, overeenkomstig art. 21 van het Decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad besliste dit agendapunt niet goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021