De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, conform art.19 van het decreet lokaal bestuur, de

raadsleden voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 maart 2021, om 19 uur.

Deze vergadering zal digitaal doorgaan.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

P.1.Dossiernaam: Burgemeestersbesluit
Onderwerp: Beslissing van de burgemeester naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

 

Argumentatie

Beslissing van de burgemeester van 8 maart 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021

De burgemeester heeft besloten om de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 digitaal te organiseren via de toepassing Microsoft Teams. Enkel de voorzitter van de raad, de burgemeester en de algemeen directeur zijn fysiek aanwezig om de digitale vergadering in goede banen te leiden. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar en kunnen gevolgd worden via een audiovisuele livestream.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.2.Dossiernaam: Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 25.02.2021
Onderwerp: Goedkeuring notulen

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.3.Dossiernaam: Omgevingsvergunning VV202037. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning VV202037 (OMV2020171352) van Wilfried Dekrem namens Landmetersbureel Dekrem Bvba, Stationsstraat 20, 3150 Haacht  voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Barbarastraat 108, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie B nrs. 168 E, 170 D.

 

Argumentatie

Het behoort de Barbarastraat 108, 3120 Tremelo, gekadastreerd sectie B nrs. 168 E, 170 D (afd.1) gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Openbare werken

P.4.Dossiernaam: Operationele overeenkomst OV PBE
Onderwerp: Operationele overeenkomst in uitvoering van het reglement 'aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hun lokale besturen - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE) - goedkeuring

 

Argumentatie

In zitting van de Raad van Bestuur van 14 mei 2020 werd goedkeuring gegeven aan het reglement 'aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen - PBE'. Dit reglement is gebaseerd op het standaardreglement van Fluvius inzake openbare verlichting, rekening houdende met een aantal specifieke elementen voor PBE zoals o. a. werking toekomstfonds, renovaties, feit dat PBE reeds eigenaar is van de installaties openbare verlichting. Tevens werd het ontwerp van operationele overeenkomst goedgekeurd waarbij meer in detail beschreven wordt op welke wijze Fluvius met de gemeentebesturen zal samenwerken (wederzijdse rechten en plichten) inzake openbare verlichting.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.5.Dossiernaam: OCMW - JR 2019
Onderwerp: Goedkeuring van de JR 2019 van het OCMW

 

Argumentatie

Het bestuurlijk toezicht vraagt een goedkeuring van de jaarrekening 2019 van het OCMW van Tremelo door de gemeenteraad.

De jaarrekening 2019 heeft een gecumuleerd budgettair resultaat van 2.123.756 EUR en de autofinancieringsmarge bedraagt - 16.150 EUR.

De financieel directeur heeft de bundel van de jaarrekening 2019 toegelicht tijdens de zitting van de Gemeentelijke commissie algemene bestuur en financiën van 29 september 2020.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling Vrije Tijd

 

Overheidsopdrachten

P.6.Dossiernaam: Aankoop terreinen en kantine KV Tremelo.
Onderwerp: Aankoop terreinen en sportgebouw KV Tremelo - gelegen Basdongenstraat 1 te 3120 Tremelo - goedkeuring.

 

Argumentatie

De aankoop van de terreinen van KV Tremelo opent meerdere perspectieven qua huisvesting speelpleinwerking en organisatie van jeugd- en sportactiviteiten. De dienst Vrije Tijd heeft nood aan een uitbreiding van sportinfrastructuur om tegemoet te komen aan de vraag naar jeugd - en sportactiviteiten.

De sportterreinen van KV Tremelo, alsook het sportgebouw en de parking voldoen aan deze behoefte.

De terreinen zijn volledig omheind, er is een ruime parking en de accomodatie ligt op loopafstand van het zwembad.

De capaciteit van deze sportinfrastructuur is ruim voldoende om de activiteiten van de dienst Vrije Tijd te organiseren.

De aankoop van de terreinen van KV Tremelo kadert dan ook in het algemeen belang.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling Vrije Tijd

 

Vrije Tijd

P.7.Dossiernaam: Vrijetijdscomplex - aankoop gronden
Onderwerp: Aankoop privé-gronden in het kader van de realisatie van het vrijetijdscomplex

 

Argumentatie

De realisatie van een vrijetijdscomplex, eerder een complete vrijetijdssite, is een zeer belangrijk project dat tijdens de huidige bestuursperiode verwezenlijkt zal worden. Het is een eenmalig project, met gevolgen op lange termijn: de inwoners van Tremelo zullen immers decennialang gebruik kunnen maken van de vrijetijdssite. Daarnaast moet nog opgemerkt worden dat het aantal locaties in Tremelo waar een project met dergelijke omvang gerealiseerd zou kunnen worden, zeer beperkt is.

 

De site naast het Sociaal Huis in Baal is grotendeels eigendom van lokaal bestuur Tremelo, met uitzondering van vier percelen. De schattingsprijs van deze vier percelen tezamen bedraagt 495 000 euro. De voorgestelde verkoopprijs is slechts 6 procent hoger dan deze schattingsprijs, en bedraagt 525 000 euro. Hoewel de schattingsprijs in principe de maximumprijs is die een lokaal bestuur mag betalen bij de aankoop van onroerende goederen, kan het bestuur hiervan afwijken om bijzondere objectieve redenen, die gerelateerd zijn aan het algemeen belang.

 

Het is belangrijk op te merken dat lokaal bestuur Tremelo een aanpalende eigenaar is van de betreffende vier percelen, waardoor de totale aaneengesloten ruimte in eigendom van lokaal bestuur Tremelo zou vergroten door de aankoop. Doordat er een groter, aaneengesloten terrein ter beschikking zou zijn, kan er een vrijetijdssite gerealiseerd worden die ruimtelijk beter ingepland kan worden. Gezien de impact en de omvang van dit project, is het zeer belangrijk dat alle mogelijkheden meteen benut worden. Om deze redenen zijn de betreffende gronden meer waard voor lokaal bestuur Tremelo, dan deze zouden zijn voor een andere persoon, zonder aanpalende eigendom. Het schattingsverslag houdt uiteraard geen rekening met deze elementen, maar bepaalt slechts de objectieve waarde van de percelen zonder meer. Het is zodoende duidelijk dat er voldoende bijzondere objectieve redenen, gerelateerd aan het algemeen belang, voorhanden zijn om de beperkte afwijking van het schattingsverslag te motiveren.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling Vrije Tijd

 

Vrije Tijd

P.8.Dossiernaam: Corona subsidies sport-jeugd-cultuur
Onderwerp: Corona subsidies sport-jeugd-cultuur

 

Argumentatie

Verenigingen hebben een grote meerwaarde voor het sociale leven binnen de gemeente Tremelo. Om hun werking binnen de gemeente in de toekomst verder te kunnen zetten is het belangrijk dat zij ondersteund worden. Dit werd door Vlaanderen erkend door de oprichting van een corona nood fonds dat de gemeente gebruikt om het verenigingsleven te ondersteunen.

Na de uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2020 (verdeling deel 1 van de subsdies) blijft een rest saldo over van 9.259,39 euro.

De verenigingen werden via de gemeentelijke kanalen geïnformeerd en dienden hun aanvraag in via het webformulier.

Om de verenigingen sport,- jeugd- en cultuur van de tweede ronde enerzijds te ondersteunen en anderzijds een onderscheid te maken tussen de verenigingen van de eerste en deze van de tweede ronde wordt er voorgesteld om alle sport-, jeugd- en cultuur verenigingen van de tweede ronde een basisbedrag toe te kennen van 400,- euro,, op voorwaarde dat zij een actieve werking kunnen aantonen in 2019.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling Vrije Tijd

 

Bibliotheek

P.9.Dossiernaam: Ontslag lid bibraad
Onderwerp: Ontslag lid bibraad

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

T.1.Dossiernaam: Bijkomend punt -  Open VLD
Onderwerp: Laadpaal voor elektrische wagens of motoren te voorzien bij wegenwerken, ingediend door Marc Verlinden, gemeenteraadslid Open VLD, overeenkomstig art. 21 van het Decreet lokaal bestuur

 

Argumentatie

Op 29/10/2020 besliste de gemeenteraad om tegen 2030 de uitstoot van broeikastgassen op haar grondgebied met 40% terug te dringen. De komende jaren staan er heel wat wegenwerken op het programma. Daarom is het van belang dat eigenaars van een elektrisch voertuig niet voor een voldongen feit komen te staan wanneer hun eigendom en dus ook de desbetreffende laadpaal niet meer toegankelijk is. Dit kunnen we voorkomen door een rondvraag te doen alvorens de werken te starten. Is er een probleem dan moeten we onze milieubewuste burgers van Tremelo helpen om in de zeerste nabijheid een voorlopige laadpaal te plaatsen.

 

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

In besloten vergadering

P.10.Dossiernaam: Rechtszaak
Onderwerp: Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg naar aanleiding van een geschil

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021