Zitting van 28 januari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Jan Van Herck: Voorzitter;

Paul Dams, Elynn Van Uffel, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Theo Smets, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Johan Van Lier, Nele De Preter, Jamin Desaever, Joris Heremans, Kimberly Dockx, Katrien van Gilse, Jolien Wittemans: Raadsleden;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

P.1.Dossiernaam: Burgemeestersbesluit
Onderwerp: Beslissing van de burgemeester in het kader van de COVID-19 pandemie

 

Feiten en context

Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, heeft de burgemeester een beslissing genomen waarbij de continuïteit van de dienstverlening en het samenleven in de gemeente gewaarborgd blijft, doch waarbij de verdere verspreiding van het COVID-19 virus vermeden wordt.

 

Juridische grond

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2, op grond waarvan de burgemeester politieverordeningen kan opmaken inzake de organisatie van lokale bestuursorganen onder de voorwaarde dat hiervan onverwijld kennisgegeven wordt aan de gemeenteraad. Deze beslissingen vervallen, indien ze niet bekrachtigd worden door de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Argumentatie

Beslissing van de burgemeester van 11 januari 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021

De burgemeester heeft besloten om de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021 digitaal te organiseren via de toepassing Microsoft Teams. Enkel de voorzitter van de raad, de burgemeester en de algemeen directeur zijn fysiek aanwezig om de digitale vergadering in goede banen te leiden. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar en kunnen gevolgd worden via een audiovisuele livestream.

 

Financiële weerslag

Er is geen financiële weerslag.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 11 januari 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.2.Dossiernaam: Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 23.12.2020
Onderwerp: Goedkeuring notulen

 

Voorgeschiedenis

23.12.2020: gemeenteraadsvergadering

 

Juridische grond

22 december 2017: Decreet Lokaal Bestuur artikel 32. De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

De raad keurt de notulen van de zitting van 23 december 2020 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Punt bijlagen/links GR 23-12-2020 Notulen.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.4.Dossiernaam: Welzijnsvereniging Audio
Onderwerp: Kennisname verslag A.V. d.d. 18.12.2020

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.5.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 202027. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202027 (OMV_2020131019) van Landmeter Benny Feyaerts voor het verkavelen van gronden  op het perceel gelegen Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd afd. 2 sectie B nr. 106 E.

 

Voorgeschiedenis

          Ontvangstbewijs: 2 oktober 2020 aanvraag van de omgevingsvergunning van Landmeter Benny Feyaerts, Pastoriestraat 31 bus 1.1, 3128 Baal voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd (afd.2) sectie B nr. 106 E.

          Het dossier kreeg het gemeentelijk refertenummer: 202027 en nummer van het omgevingsloket: (OMV_2020131019).

          Het openbaar onderzoek wordt ingesteld van 23 november tot en met 22 december 2020.

 

Feiten en context

Het dossier betreft het verkavelen zodat een nieuwe kavel bouwgrond kan worden gerealiseerd.

De aanvraag is gelegen: Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd (afd.2 ) sectie B nr. 106 E.

 

Juridische grond

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning bepaalt in artikel 47 het volgende:

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is

 

De bevoegdheid van de gemeenteraad strekt zich enkel uit tot de aanleg en de uitrusting van de wegen. Onder meer de nutsvoorzieningen, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) keuze van bestrating of wegverharding, (bron: RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.456, Bakelants; RvS (10e k.) 23 februari 2011, nr. 211.457, Van de Vel en Vercammen.) berm, voet- en fietspaden, aanleg van wegboorden, (bron: RvS (13e k.) 24 januari 2008, nr. 178.932, Deconinck) beplanting tussen de weg en de voet- en fietspaden, aansluitingen op de riolering, en rooilijnen vallen daaronder. (bron: X, “De gemeenteraad en de ‘zaak van de wegen’: bevoegd all the way”, TOO 2013, 2, 244 (243).)

 

Niet enkel bij de aanleg van een nieuwe weg dient de gemeenteraad tussen te komen, ook bij de wijziging van een bestaande weg moet hij dit doen.(bron: RvS (13e k.) 4 december 2008, nr. 188.523, Helleputte; RvS (13e k.) 1 juni 2010, 204.578, Delloue en Helleputte.) net als de doortrekking van reeds bestaande water-, elektriciteits-, telefoon- en teledistributieleidingen. (bron: RvS (13e k.) 27 april 2010, nr. 203.317, Hully en Jaoui)

 

De beoordeling door de gemeenteraad is beperkt tot de zaak van de wegen zelf en derhalve tot het tracé en de uitrusting van de wegen. Het bevat geen beoordeling over de verkavelingsaanvraag en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, deze bevoegdheid komt toe aan het college van burgemeester en schepenen. (bron: RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0190, Cauwenberghs en Bibot; RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0191, Truyts; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Indien de gemeenteraad evenwel tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren, welke geen betrekking hebben op de zaak van de wegen, weerlegt, dienen deze louter als een overtollig motief te worden gekwalificeerd. De onwettigheid daarvan kan in geen geval tot de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit leiden.(bron: RvS (10e k.) 16 september 2011, nr. 215.175, Van Schoubroeck e.a.; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

Het college van burgemeester en schepenen kan wel slechts een verkavelingsvergunning verlenen indien de gemeenteraad een positieve beslissing heeft genomen aangaande de wegenis.(bron: RvVb (3e k.) 16 januari 2013, nr. S/2013/0012; RvVb (3e k.) 25 maart 2014, nr. A/2014/0215, stad Antwerpen.)

Daarbij dient het college van burgemeester en schepenen te handelen in overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad, inclusief een overname van de eventuele voorwaarden en lasten die de gemeenteraad heeft opgelegd.

Enige uitzondering op deze strikte chronologie is dat de gemeenteraad niet hoeft tussen te komen, indien het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat de vergunningsaanvraag sowieso moet geweigerd worden. (bron: RvS (13e k.) 17 juli 2002, nr. 109.458, Loosen en Lounis; RvS (10e k.) 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest.)

 

Bepalend voor de bevoegdheid van de gemeenteraad is of de wegenis openbaar gebruikt gaat worden: het is de bestemming van de weg die ertoe doet, niet de vraag of het eigendomsrecht op die weg al dan niet privaat blijft. Een weg kan immers private eigendom zijn, maar toch openstaan voor openbaar gebruik (bron: RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi; R. VEKEMAN, “Stedenbouwkundige vergunning en aanleg van wegen in op te richten huizengroep”, TROS 2009, 56, 329 (328), noot onder RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.

 

De voorafgaande beslissing van de gemeenteraad is slechts vereist, in zoverre het om de aanleg van wegen gaat die openbaar of nagenoeg openbaar zijn. Indien een private weg wordt aangelegd, moet de gemeenteraad geen beslissing nemen. (bron: RvS (10e k.) 26 juni 2007, nr. 172.771, Jacobs e.a.)

Of de weg bestemd wordt tot openbaar of privaat gebruik is een feitenkwestie die moet beoordeeld worden aan de hand van de concrete gegevens van de zaak. (bron:

RvS (10e k.) 1 juli 2003, nr. 121.145, Bruyneel, Bracke en Keymeulen; RvS (10e k.) 9 september 2008, nr. 186.140, nv Matexi.)

 

Het gemeenteraadsbesluit omtrent de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging en de verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke wegen is bindend, niet alleen voor het college van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet over een aanvraag tot verkavelingsvergunning, maar ook voor de administratieve overheden die in beroep over deze aanvraag beschikken. Deze kan geen verkavelingsvergunning verlenen in strijd met de beslissing of zonder beslissing van de gemeenteraad daaromtrent (bron: RvS (10e k.) 28 januari 1998, nr. 71.278, gemeente Zemst)

 

Het gemeentewegendecreet bepaalt:

Artikel 8. (01/09/2019- ...)

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 12.

(…)

§ 2. In afwijking van artikel 11 kan de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn bevat.

 

Als de beoogde wijziging, verplaatsing of opheffing betrekking heeft op een gemeentelijk rooilijnplan dat niet in een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen, neemt de gemeenteraad eerst een beslissing over het al dan niet wijzigen of opheffen van het gemeentelijk rooilijnplan, alvorens te beslissen over de goedkeuring, vermeld in artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

Advies

Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit en kabelsdistriubutie werd het advies gevraagd aan Fluvius System Operator, Fluvius - Fluvius-Bouwadvies-Digitaal@fluvius.be

Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Proximus, advies@proximus.com

Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan De Watergroep Vlaams-Brabant, adviesverlening@de watergroep.be

 

Argumentatie

Het behoort de Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd sectie B nr. 106 E (afd.2), gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek.  De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is.

Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen.

Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de strook die wordt afgestaan. Dit betreft zowel bomen als planten.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

Het wegtracé en rooilijn van de Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd sectie B nr. 106 E (afd.2), zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren.

 

Art. 2:

De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 83 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut.

 

Art. 3:

De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkavelaar, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de algemeen directeur.

Deze akte dient verleden te worden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond.

 

Art. 4:

Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit en kabeldistributie werd het advies gevraagd aan Fluvius System Operator, Fluvius - Fluvius-Bouwadvies-Digitaal@fluvius.be

- Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Proximus, advies@proximus.com

- Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan De Watergroep Vlaams-Brabant, adviesverlening@de watergroep.be

-- De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels.

 

Art. 5:

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.6.Dossiernaam: Verhaalbelasting verwerving zate openbare weg.
Onderwerp: Verhaalbelasting op de verwerving van de zate van de openbare weg voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 - vaststelling van het gemeentelijk belastingreglement.

 

Voorgeschiedenis

          gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2006 inzake de vaststelling van het gemeentelijk belastingreglement op de verwerving van de zate van de openbare weg.

 

Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente maakt de heffing noodzakelijk van alle rendabele belastingen.

De gedane uitgaven door de gemeente voor de aanleg, heraanleg, vernieuwing, verbetering en/of uitrusting van de openbare wegen moeten gedekt worden door een belasting.

Het betreft uitgaven van algemeen belang, die er echter in het bijzonder en rechtstreeks ertoe bijdragen een verhoging in de hand te werken van de verkoopwaarde van de eigendommen gelegen langsheen de aangelegde, verbeterde of uitgeruste wegen.

 

Juridische grond

          de Grondwet inzonderheid artikel 170, §4 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad om een belasting in te voeren;

          het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 inzonderheid artikel 40, §3 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van gemeentelijke reglementen;

          het Decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

Argumentatie

Het is normaal en billijk de last van de heffing, bestemd voor het dekken van de kosten voor de aanleg, heraanleg, vernieuwing, verbetering en/of uitrusting van de openbare weg, geheel te laten dragen door de rechtstreeks begunstigden.

Het invoeren van een bijzondere belasting, gekwalificeerd als "verhaalbelasting", ten laste van deze begunstigden is dan ook gerechtvaardigd.

Het is aangewezen voor de werken die in de loop van het aanslagjaar worden voltooid, de eerste jaarlijkse belasting te vestigen vanaf 1 januari volgend op de voltooiingsdatum van de werken en vervolgens op 1 januari van ieder volgend aanslagjaar.

 

BESLUIT

13 stemmen voor: Bert De Wit, Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen, Theo Smets, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Nele De Preter, Jamin Desaever, Jolien Wittemans en Jan Van Herck

10 stemmen tegen: Paul Dams, Elynn Van Uffel, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Johan Van Lier, Joris Heremans, Kimberly Dockx en Katrien van Gilse

 

Art. 1:

De gemeenteraad beslist om voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting te vestigen op de verwerving van de zate van de openbare weg.

 

Art. 2:

1)      Worden onderworpen aan een jaarlijkse directe belasting, waarbij de door de gemeente gedane kosten worden teruggevorderd, de al dan niet aangelande eigendommen die gelegen zijn langs de openbare wegen of gedeelten van openbare wegen die moeten aangelegd, verbreed, rechtgetrokken of verlengd worden. De belasting is van toepassing, ongeacht of er al dan niet inlijving van een particulier eigendom is geweest ingevolge afstand onder bezwarende titel, ruiling of onteigening.

2)      De belasting is niet van toepassing op de eigenaar die kosteloos het terrein afstaat, gelegen voor zijn eigendom en dat noodzakelijk is voor de aanleg, verbreding, rechttrekking of de verlenging van de openbare weg.

3)      Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100 procent van de som van de verhaalbare uitgaven, benevens de intresten. De duur van de terugbetaling is dezelfde als de terugbetaling van de lening die werd aangegaan tot financiering van de grondverwervingen. In geval geen lening werd aangegaan, wordt de duur van de heffing van de belasting vastgesteld op 20 jaar.

 

Art. 3:

De terugvorderbare uitgaven zijn:

          de kosten voor het opstellen van plannen;

          de prijs van de verwerving, hetzij de onteigeningsvergoeding, hetzij de prijs van de aankoop in der minne van de terreinen die in de zate van de weg werden opgenomen. Indien het terrein sinds meer dan 5 jaar aangekocht werd op het ogenblik dat de aankoopverrichtingen een einde nemen, wordt er rekening gehouden, niet met de aankoopprijs, maar met de huidige verkoopwaarde;

          de waarde van de terreinen die door de gemeente werden afgestaan, of er ruiling is geweest of niet;

          de kosten van de noodzakelijke akten, certificaten en getuigschriften;

          de gerechtskosten die gepaard gaan met onteigeningen.

Van het bedrag van de terugvorderbare uitgaven wordt de waarde, volgens schatting, van de gebeurlijke overschotten van de vroegere weg.

Het bedrag van de verhaalbare uitgaven wordt berekend op een maximum wegbreedte van 30 meter.

Het totaal bedrag van de belasting gaat de som van de verhaalbare uitgaven, alsmede de interesten, niet te boven. De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 20 jaar.

 

Art. 4:

De terugvorderbare uitgave die elke eigendom treft, is gelijk aan de eenheidsprijs per strekkende meter vermenigvuldigd met de lengte van de eigendom aan de straatzijde, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5.

De eenheidsprijs per strekkende meter wordt berekend door het geheel van de verhaalbare uitgaven, met uitsluiting van de schattingswaarde van de terreinen welke kosteloos worden afgestaan, te delen door de totale lengte van de eigendommen aan de straatzijde.

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek, gevormd door twee openbare wegen, wordt de lengte ervan voor de helft aangerekend langs elke straatzijde.

 

Art. 5:

Wanneer er twee of meer eigendommen gelegen zijn binnen één van de zones, die zich langs weerszijden van de weg uitstrekken, over een diepte van 10m, dan wordt de, overeenkomstig artikel 4, berekende belasting verdeeld onder de betrokken eigenaars in verhouding tot de hun toebehorende oppervlakte binnen de betrokken strook.

Wanneer er een strook non aedificandi (d.i. een welbepaalde strook waarop niet gebouwd mag worden om een zicht te vrijwaren, een groenbeplanting aan te leggen of waarbinnen een erfdienstbaarheid van algemeen nut werd vastgesteld) bestaat, wordt er geen rekening gehouden met de diepte van deze strook voor de berekening van de in het eerste lid bedoelde diepte van 10m.

 

Art. 6:

In de mate dat de stroken, bepaald in het voorgaande artikel, elkaar dekken, kan een eigendom of een gedeelte van een eigendom niet tweemaal worden belast wegens grondverwervingen, achtereenvolgens uitgevoerd aan twee verschillende wegen.

Wanneer werken gelijktijdig aan twee verschillende wegen worden uitgevoerd, geldt de vrijstelling voor de belasting die verschuldigd is voor de werken aan de weg waar de belasting het laagst is.

Dit artikel is niet van toepassing op de hoekterreinen.

 

Art. 7:

Een eigendom of gedeelte van een eigendom gelegen op de hoek van twee openbare wegen of van twee gedeelten van de openbare weg en dat langs elke van deze wegen of gedeelten van de weg aan de straatzijde gelegen is, wordt vrijgesteld:

          indien de aankoopverrichtingen achtereenvolgens in de twee wegen uitgevoerd werden voor de verwezenlijking van verschillende ontwerpen: voor de belasting die verschuldigd is voor de weg waar de verrichtingen in laatste instantie uitgevoerd werden.

          indien de aankoopverrichtingen gelijktijdig in de twee wegen uitgevoerd werden: voor de belasting die verschuldigd is voor de weg waar de belasting op basis van de lengte van de eigendom het laagst is.

Deze bepaling vindt slechts toepassing wanneer de assen van de wegen of gedeelten van openbare wegen tegenover de betrokken eigendom een hoek vormen van ten hoogste 120°.

Bovendien worden de door dit artikel toegestane vrijstellingen slechts berekend op een maximale gevellengte van de eigendom van 20 meter langs elke weg of gedeelte van een weg.

Deze vrijstelling is niet toepasselijk wanneer de belasting niet in de twee wegen of gedeelten van wegen werd ingevoerd.

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek wordt de lengte ervan voor de helft aangerekend langs elke straatzijde of gedeelte van een straatzijde.

De verkaveling of de wijziging van de oppervlakte van een eigendom brengt geen verandering in de bij dit artikel bepaalde vrijstellingen.

 

Art. 8:

De belasting is niet toepasselijk op de eigenaar die kosteloos of door een vrijwillige afstandsakte of belofte van verkoop aan de vastgestelde schattingsprijs van de ontvanger der registratie en domeinen, de nodige grond zal afgestaan hebben voor het trekken, verlengen of verbreden van de straat of plaats. De grond moet daartoe slechts kosteloos of zoals in voorgaande zin worden afgestaan voor een oppervlakte gelijk aan deze welke in toepassing van de artikelen 3 tot 7 voor de berekening van de belastingsaanslag zou in aanmerking komen.

 

Art. 9:

De jaarlijkse belasting omvat de jaarlijkse schijf van het terug te betalen kapitaal dat aangewend werd tot betaling van de terugvorderbare uitgaven, vermeerderd met het bedrag van de interest die op het niet-teruggestorte gedeelte moet worden betaald.

De jaarlijkse belasting wordt berekend onder de vorm van een vast jaarlijks bedrag. De toe te passen rentevoet is de welke, op het ogenblik dat de werken ten einde zijn, toepasselijk is op de door de financiële instellingen aan de gemeente voor twintig jaar toegestane leningen voor financiering van werken van dezelfde aard als die welke aanleiding geven tot de belasting.

 

Art. 10:

De belastingplichtige mag zich kwijten van de belastingschuld:

4)      door het betalen van jaarlijkse schijven;

5)      door het betalen van het bedrag van het kapitaalsaldo, nadat één of meer jaarlijkse schijven werden betaald. In dit geval richt de belastingplichtige een per post aangetekende aanvraag aan het gemeentebestuur. Deze aanvraag moet gebeuren voor 1 januari van het aanslagjaar vanaf wanneer de belastingplichtige de betaling van de jaarlijkse schijven wil staken.

6)      door het betalen van het volledige bedrag van zijn aandeel. In dit geval richt de belastingplichtige een per post aangetekende aanvraag aan het gemeentebestuur. Deze aanvraag moet gebeuren binnen veertien dagen die volgen op het hem, tegen ontvangstbewijs, afgeleverde bericht met de mededeling van het beëindigen van de grondverwervingen en van het door hem verschuldigde bedrag.

 

Art. 11:

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het belastbare eigendom conform artikel 2, punt 1.

Ingeval er een recht van opstal, een recht van erfpacht of een recht van vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker, terwijl de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de belasting.

Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen waarop de verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, wordt de belasting met betrekking tot het gebouw, onder hen verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten.

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker belastingplichtig vanaf 1 januari volgend op de datum van de akte die hem het recht toekent.

 

Art. 12:

Worden op het kohier gebracht, diegenen die belastingplichtig zijn op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de voltooiing van de grondverwervingen en op 1 januari van elk volgend aanslagjaar.

 

Art. 13:

Het eerste aanslagjaar komt overeen met het kalenderjaar dat volgt op de voltooiing van de grondverwervingen, zoals vastgesteld door een besluit van het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 14:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 15:

De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Art. 16:

De belastingschuldige kan tegen de aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift kan via een duurzame drager worden ingediend, indien het college van burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

 

Art. 17:

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

 

Art. 18:

De belasting wordt vrijgesteld in volgende gevallen:

          wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge de wetten en besluiten;

          voor de niet-bebouwde terreinen die gelegen zijn in het landelijk gebied van de gemeente;

          dit landelijk gebied omvat de agrarische gebieden, de bosgebieden, de groengebieden, de parkgebieden, de bufferzones en alle andere zones waarop het in beginsel niet toegelaten is exclusief woongebouwen op te richten zoals vermeld in het goedgekeurd gewestplan, plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan;

          voor de terreinen waarop het ingevolge een beslissing van de overheid niet toegelaten is of niet mogelijk is te bouwen, in dit geval worden de aaneenpalende terreinen die aan dezelfde eigenaar toebehoren, als één geheel beschouwd;

          voor gebouwen of gedeelten van gebouwen, bestemd voor een dienst van openbaar nut.

Wanneer de toestand op grond waarvan de belasting werd uitgesteld, geheel of gedeeltelijk een einde neemt voor het verstrijken van een periode van 20 jaar te rekenen vanaf het eerste aanslagjaar, is de jaarlijkse belasting volledig verschuldigd vanaf 1 januari hierop volgend, en dit voor het overblijvend gedeelte van de periode waarvoor de belasting overeenkomstig artikelen 2, 3°en 9 berekend is.

Indien deze toestand bij het verstrijken van 20 jaar nog geen einde heeft genomen, wordt het goed definitief van de belasting vrijgesteld.

 

Art. 19:

Deze verordening is toepasselijk op de bewerkingen tot verwerving van de zate waarvan de voltooiing plaatsvindt tijdens de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Eventueel vroegere reglementen op de verhaalbelastingen blijven van toepassing op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

 

Art. 20:

In geval van opheffing of niet-hernieuwing van onderhavige verordening of indien de belastingvoeten zouden verlaagd worden, verbindt de gemeente zich ertoe aan de belastingplichtige, die de belasting in kapitaal gekweten hebben, de bedragen terug te betalen die ten gevolgde van de afschaffing van de belasting of de vermindering van de belastingvoeten als ten onrechte betaald moeten worden beschouwd. In dit laatste geval zal de terugbetaling in verhouding zijn tot de vermindering van de belastingvoeten, waarvan de belastingplichtigen die jaarlijks ingekohierd worden zullen genieten.

 

Art. 21:

Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2021.

 

Art. 22:

Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285, 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.7.Dossiernaam: Toelagen raden en scholen
Onderwerp: Nominatieve toekenning

 

Voorgeschiedenis

          14/11/1983: wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen

          27/12/1995: gemeentelijk toelagereglement

          01/01/2019: decreet lokaal bestuur

 

Argumentatie

Artikel 4 van de wet van 14/11/1983 bepaalt dat de gemeenteraad voor iedere toelage nog een toewijzingingsbeslissing moet nemen waarbij:

          de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden worden bepaald;

          eveneens de nodige verantwoordingsstukken worden opgelegd evenals de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden voorgelegd.

 

Financiële weerslag

Registratiesleutel

Actienummer

Kredietstand

Vastlegging

diversen/6490000

098002/6490100

AC000001

24.243,00

1.000,00

-

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

In uitvoering van artikel 3 van onze beslissing d.d. 27/12/1995 volgende toelagen toe te kennen voor het dienstjaar 2021:

Naam                          Budgetsleutel           Bedrag toelage

Roemeniëcomité0160-64900001.000,00

GROS0160-64900001.860,00

Verkeersadviesraad0200-64900001.860,00

Damiaanschool, St.Annaschool, Vrije basisschool

Tremelo, De Cocon - milieuschoolproject0309-64900002.600,00

Mina-raad0390-64900001.860,00

Middenstandsraad0500-64900001.983,00

Sonora0709-64900007.500,00

Seniorenraad0959-64900001.860,00

Gezondheidsraad098002-64900001.860,00

Adviesraad voor personen met een beperking098002-64900001.860,00

Rood Kruis098002-64901001.000,00

 

Aard: toelage voor werkingsuitgaven of investeringsuitgaven vrij te bepalen door de toelagetrekker.

Aanwendingsvoorwaarden: vrij

Verantwoording: facturen gedateerd in het jaar 2021 van minimaal het bedrag van de toelage, in te dienen uiterlijk op 31 maart 2022. Niet-verantwoorde bedragen zullen teruggevorderd worden.

 

Art. 2:

De aanvragen voor de toelage 2021 dienen voor 31/03/2021 via het webformulier aangevraagd te worden. Na deze datum kan er geen toelage meer aangevraagd worden.  Een afschrift van het saldo van de bankrekeningen op 31/12/2020 dient door de aanvrager toegevoegd te worden.

 

Art. 3:

Indien uit de stavingsstukken blijkt dat op 31/12 van het vorige boekjaar meer op de rekeningen van een adviesraad staat dan het toelagebedrag voor 2021 zal er geen subsidie worden toegekend.

 

Art. 4:

De verantwoording van de toelage 2020 dient voor 31/03/2021 te gebeuren. Na deze datum zal het niet-verantwoorde gedeelte teruggevorderd worden. Regularisaties zijn niet mogelijk.

 

Art. 5:

De controle van en op voornoemde rechtvaardiging zal worden uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.8.Dossiernaam: Goedkeuring JR 2019
Onderwerp: Goedkeuring JR 2019

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.9.Dossiernaam: Dotatie aan politiezone BRT 2021
Onderwerp: Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2021 politiezone BRT

 

Voorgeschiedenis

16 december 2020: Goedkeuring van het ontwerp van begroting 2020 door de politieraad

23 december 2020: Goedkeuring AMJP 2020-2025 door de gemeenteraad

 

Feiten en context

In een meergemeentezone wordt de begroting van het lokale politiekorps goedgekeurd door de politieraad, overeenkomstig de door de koning vastgestelde minimale begrotingsnormen.

Het ontwerp van de begroting 2021 werd reeds goedgekeurd door de politieraad van de politiezone BRT op 16 december 2020.

 

De begroting van deze politiezone komt ten laste van de federale staat en van de verschillende gemeenten van de zone, in dit geval de gemeenten Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo.

 

Elke gemeenteraad die deel uitmaakt van de zone stemt de dotatie die aan de politiezone moet worden toegekend.

 

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie inzonderheid artikel 40.

 

Argumentatie

Op voorstel van de politieraad bedraagt de dotatie voor de gemeente Tremelo 1.420.505,12 euro voor het dienstjaar 2021.

 

De huidige ingeschreven dotatie in het aangepast meerjarenplan bedraagt voor 2021: 1.280.398,75 euro.

Dit bedrag was het laatste gekende en ingeschreven in overleg met de bijzondere rekenplichtige van de politiezone, bij de opmaak van het gemeentelijk AMJP.

 

Financiële weerslag

 

Registratiesleutel

Actienummer

Kredietstand

Vastlegging

6494000/0400

AC000001

1.280.398,75 EUR

1.420.505,12 EUR

 

Het verschil zal worden ingeschreven bij eerstvolgende wijziging van het MJP of door middel van aanpassingen van ramingen.

 

UIt het verleden blijkt ook dat de effectief uitbetaalde dotatie ook lager blijkt dan oorspronkelijk ingeschreven.

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

De dotatie aan de politiezone Begijnendijk/ Rotselaar/ Tremelo wordt vastgesteld op 1.420.505,12 euro voor het dienstjaar 2021 en het tekort zal bijkomend worden ingeschreven bij de eerstvolgende AMJP van de gemeente of door middel van aanpassing van de ramingen.

 

Art. 2:

Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de politiezone Begijnendijk/ Rotselaar/ Tremelo, aan de bijzondere rekenplichtige van de politiezone, aan de financieel directeur van de gemeente en aan de financiële dienst van de gemeente.

 

Art. 3:

Deze beslissing is onderworpen aan het administratieve toezicht zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Burgerzaken

 

Overheidsopdrachten

P.10.Dossiernaam: Vaccinatiecentrum Rotselaar
Onderwerp: Vaccinatiecentrum Rotselaar - samenwerkingsovereenkomst tussen de eerstelijnszone Leuven Noord, de gemeente Rotselaar, de gemeente Holsbeek en de gemeente Tremelo - goedkeuring

 

Voorgeschiedenis

Op 13 maart 2020 werd de federale fase afgekondigd, na overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad en dit tot bestrijding van het coronavirus.

Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 werd uitgevaardigd houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In navolging van het besluit van de Vlaamse regering wordt de Vlaamse vaccinatiecampagne uitgerold. Hiervoor worden lokale vaccinatiecentra opgericht waarbij een beroep wordt gedaan op de Eerstelijnszones. Deze vaccinatie is opgedeeld in verschillende fasen.

Fase 1b, waarbij een ruimere doelgroep zal worden gevaccineerd, namelijk de 65-plussers, de risicopatiënten en de essentiële maatschappelijke en/of economische functies is ondertussen in voorbereiding. Deze vaccinaties zullen gebeuren in de lokale vaccinatiecentra, dewelke ingericht worden per eerstelijnszone. De lokale besturen zullen hierbij een belangrijke rol spelen, zowel wat betreft organisatorische als financiële ondersteuning.

De Eerstelijnszone Leuven Noord (ELZ Leuven Noord) verenigt de gemeenten Rotselaar, Holsbeek, Tremelo, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek.

Binnen deze ELZ zijn er twee vaccinatiecentra opgericht, Vaccinatiecentrum Rotselaar en Vaccinatiecentrum Kampenhout.

Het Vaccinatiecentrum Rotselaar zal de inwoners van Rotselaar, Holsbeek en Tremelo bedienen, het Vaccinatiecentrum Kampenhout de inwoners van Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek.

 

Feiten en context

Voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar dient een penvoerende organisatie aangeduid te worden, waarbij binnen de Eerstelijnszone Leuven Noord (afgekort ELZ Leuven Noord) wordt afgesproken dat de gemeente Rotselaar, als gemeente op wiens grondgebied het vaccinatiecentrum gelegen is, de penvoerende organisatie is voor het luik infrastructuur en logistiek en de ELZ Leuven Noord de penvoerende organisatie is voor het luik werkingskosten en personeel.

Om de nodige engagementen en verbintenissen vast te leggen, werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de ELZ Leuven Noord, gemeente Rotselaar, gemeente Holsbeek en gemeente Tremelo met betrekking tot de financiering van deze luiken.

Deze samenwerkingsovereenkomst dient per hoogdringendheid te worden afgesloten daar het vaccinatiecentrum begin februari operationeel dient te zijn.

 

Juridische grond

          Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 inzonderheid artikel 40, de gemeenteraad is bevoegd op basis van volheid van bevoegdheid omdat het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst impliceert een verbintenis met een financiële impact op het budget die niet voorzien werd in het meerjarenplan en zodoende niet valt onder het begrip dagelijks bestuur;

          Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid van 21 november 2003 en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

De Vlaamse overheid bepaalt dat het penhouderschap met betrekking tot de infrastructuur en logistiek wordt toegewezen aan de gemeente op wiens grondgebied het vaccinatiecentrum zich bevindt. Aangezien het vaccinatiecentrum zich bevindt op grondgebied Rotselaar, zal Rotselaar als penhouder optreden.

De ELZ Leuven Noord, gevestigd te Maria Theresiastraat 63A te Leuven, vertegenwoordigd door de heer Werner Van Nuffelen, voorzitter, is aangeduid als penhoudende organisatie met betrekking tot de werkingskosten en personeel voor het vaccinatiecentrum.

De gemeente Rotselaar, gevestigd te Provinciebaan 20 te Rotselaar, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Jelle Wouters, burgemeester en mevrouw An Craninckx, algemeen directeur,  gaat de engagementen en verbintenissen aan inzake de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar.

De ELZ Leuven Noord beschikt niet over eigen middelen. De gemeenten Rotselaar, Holsbeek en Tremelo staan bijgevolg in voor de financiering van de werkingsmiddelen en personeelskosten verbonden aan het Vaccinatiecentrum Rotselaar.

De ELZ Leuven Noord kan hiertoe beschikken over een provisie/voorschotten.

Deze voorschotten zullen worden betaald door de gemeente Rotselaar en worden trimestrieel doorgerekend aan de gemeente Tremelo en Holsbeek op basis van een verdeelsleutel dewelke bepaald wordt op basis van het aantal inwoners op 20 januari 2021: Rotselaar 40% (17.071), Tremelo 36% (15.007), Holsbeek 24% (10.149).

Indien de gemeente Rotselaar van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangt voor de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar, worden deze door de gemeente Rotselaar op basis van de verdeelsleutel doorgestort aan de gemeente Tremelo en Holsbeek binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de subsidie.

De ELZ Leuven Noord geeft maandelijks inzage in de door haar gemaakte kosten en gedane betalingen van de werkingsmiddelen en personeelskosten voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Financiële weerslag

 

Registratiesleutel

Actienummer

Kredietstand

Vastlegging

GEM/6140000/0985/MJP1545

GEM/7405400/0985/MJP1624

AC000001

AC000001

 

op basis van de gemaakte kosten door de ELZ Leuven Noord t.b.v. vaccinatiecentrum zal de uitgave vastgelegd worden

 

BESLUIT

eenparig

 

Art. 1:

De gemeenteraad keurt de hiernavolgende samenwerkingsovereenkomst tussen de Eerstelijnszone Leuven Noord, de gemeente Rotselaar, de gemeente Holsbeek en de gemeente Tremelo goed. 

De samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken inzake de financiering van, enerzijds de infrastructuur en logistiek en anderzijds de werkingsmiddelen en personeelskosten voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar, vast

 

Art. 2:

De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

I.Infrastructuur en logistiek voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar

 

1.De Vlaamse overheid bepaalt dat het penhouderschap m.b.t. de infrastructuur wordt toegewezen aan de gemeente op wiens grondgebied het vaccinatiecentrum zich bevindt. Binnen de ELZ Leuven Noord zijn er twee vaccinatiecentra, waarvan er een gelegen is op het grondgebied van de gemeente Rotselaar. Dit vaccinatiecentrum zal de inwoners van de gemeenten Rotselaar, Holsbeek en Tremelo bedienen. Het penhouderschap m.b.t. de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar wordt toegewezen aan de gemeente Rotselaar.

 

2.De gemeente Rotselaar gaat de engagementen en verbintenissen aan inzake de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

3.De kosten die hieruit voortvloeien worden betaald door de gemeente Rotselaar en worden trimestrieel doorgerekend aan de gemeente Holsbeek en de gemeente Tremelo op basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van de inwonersaantallen van de respectievelijke gemeenten op datum van 20 januari 2021: Rotselaar 40% (17.071) / Tremelo 36% (15.007) / Holsbeek 24% (10.149).

 

4.De door de gemeente Rotselaar doorgerekende bedragen die betrekking hebben op de infrastructuur en logistiek van het Vaccinatiecentrum Rotselaar worden door de gemeente Holsbeek en de gemeente Tremelo aan de gemeente Rotselaar binnen een termijn van een maand terugbetaald.

 

5.Indien de gemeente Rotselaar van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangt voor de infrastructuur en logistiek voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar, wordt deze door de gemeente Rotselaar op basis van de hierboven vermelde verdeelsleutel doorgestort aan de gemeente Holsbeek en de gemeente Tremelo binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de subsidie.

 

 

II.Werkingsmiddelen en personeelskosten voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar

 

1.De ELZ Leuven Noord wordt aangeduid als penhouder voor de kosten verbonden aan het Vaccinatiecentrum Rotselaar inzake werkingsmiddelen en personeelskosten.

 

2.De ELZ Leuven Noord beschikt niet over eigen middelen. De gemeenten Rotselaar, Holsbeek en Tremelo staan bijgevolg in voor de financiering van de werkingsmiddelen en personeelskosten verbonden aan het Vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

3.De ELZ Leuven Noord kan hiertoe beschikken over een provisie/voorschotten door de gemeente Rotselaar, Holsbeek en Tremelo te betalen aan de ELZ Leuven Noord volgens de hierboven vermelde verdeelsleutel.

 

4.De ELZ Leuven Noord geeft maandelijks inzage in de door haar gemaakte kosten en gedane betalingen voor de werkingsmiddelen en personeelskosten voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar. Op basis hiervan worden er desgevallend bijkomende voorschotten/provisies door de gemeenten Rotselaar, Holsbeek en Tremelo betaald op basis van de hierboven vermelde verdeelsleutel.

 

5.Bij het beëindigen van de werking van het Vaccinatiecentrum Rotselaar wordt door de ELZ Leuven Noord een eindafrekening overgemaakt aan de gemeenten Rotselaar, Holsbeek en Tremelo en worden de eventueel teveel betaalde voorschotten/provisies terugbetaald aan de gemeenten Rotselaar, Holsbeek en Tremelo of het eventueel tekort betaald, aan het ELZ.

 

6.Indien de ELZ Leuven Noord van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangt voor de werkingsmiddelen en personeelskosten voor het Vaccinatiecentrum Leuven Noord, wordt deze overgemaakt aan de gemeenten Rotselaar, Holsbeek en Tremelo of mits voorafgaand akkoord van het CBS van die gemeenten gebruikt tot aanzuivering van het exploitatietekort van het ELZ en dit telkens op basis  van de hierboven vermelde verdeelsleutel.

 

Art. 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit en het bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten.

 

Art. 4:

De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jan Van Herck en de algemeen directeur, de heer Wim Vandenbroeck.

 

Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de ELZ Leuven Noord, de gemeente Rotselaar en de gemeente Holsbeek en de financiële dienst ter vastlegging van de nodige kredieten.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Vrije Tijd

 

Bibliotheek

P.11.Dossiernaam: Retributiereglement bibliotheek 2021
Onderwerp: Goedkeuring retributiereglement bibliotheek Tremelo

 

Voorgeschiedenis

Goedgekeurd retributiereglement van 20 juni 2019.

 

Feiten en context

Artikel 12 van dit reglement bepaalt dat:

Tijdens de jaarlijkse landelijke verwendag in de bibliotheekweek zullen de audiovisuele materialen gratis aan de gebruiker aangeboden worden. De buitenschoolse kinderopvang, de sport- en jeugddienst en de milieudienst mogen de audiovisuele materialen gratis ontlenen. Luisterboeken mogen gratis ontleend worden door blinden, slechtziende bejaarden, bedlegerige personen, mensen met spierziekten, dyslectische kinderen en alle andere mensen die in de gewone bibliotheek niet (meer) terechtkunnen.

Dit artikel 12 dient geactualiseerd te worden in de eerste zin:

Tijdens feestelijkheden/activiteiten of speciale evenementen kunnen de audiovisuele materialen en de materialen van de spelotheek gratis aan de gebruiker aangeboden worden.

 

Juridische grond

          artikel 170 § 4 van de Grondwet bepaalt de fiscale autonomie van de gemeente, en stelt dat geen last of belasting door een gemeente kan worden ingevoerd, dan door een beslissing van haar raad.

          Artikel 173 van de Grondwet bepaalt dat van de burger een retributie gevorderd kan worden als belasting ten behoeve van de gemeente.

          art 40 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om reglementen vast te stellen die betrekking hebben op de gemeentelijke retributies.

 

Argumentatie

De bib is in de mogelijkheid om de inwoners van Tremelo tijdens feestelijkheden/activiteiten of speciale evenementen  te verwennen.

 

Financiële weerslag

 

 

Registratiesleutel

 

Actienummer

 

Kredietstand

 

Vastlegging

 

0703/700300

 

AC000001

 

8.000 euro

 

 

 

BESLUIT

eenparig

 

RETRIBUTIEREGLEMENT BIBLIOTHEEK

 

Art. 1 Het Retributiereglement bibliotheek gemeenteraad 20 juni 2019 wordt ingetrokken en hernomen. Vanaf heden en voor een periode eindigend op 31.12.2025 zal voor de volwassenen een retributie op de lidkaart geheven worden van 3 euro per jaar (gaat in vanaf de datum van betaling) en per lid. Er is vrijstelling voor de jeugdafdeling (minder dan 18-jaar) en voor de begunstigden van een Onderwijs- en Leesbevorderingskaart en klaskaart. De nieuwe inwoners van de gemeente Tremelo krijgen op vertoon van de brief voor inschrijving in de bibliotheek, overhandigd bij inschrijving in het bevolkingsregister, vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld indien zij binnen de periode vermeld op het document zich aanmelden in de bibliotheek. Minder mobiele mensen, langdurig zieken of gehandicapten kunnen een beroep doen op "Bibliotheek aan huis". Zij krijgen vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld.

 

Art. 2 Bij verlies van de lidkaart wordt een nieuwe kaart afgegeven tegen betaling van 3 euro.

 

Art. 3 Aan personen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van 25 euro worden gevraagd. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

 

Art. 4 Wie de geleende werken te laat terugbrengt, ongeacht of het gaat over volwassenen of minder dan 18-jarigen, betaalt 0,10 euro per materiaal per dag achterstand. Voor de e-reader is dit 0.30 euro per dag en te vermeerderen met 0,20 euro per dag voor elk e-boek dat er op staat. Bij het laattijdig inleveren van speelgoed betaalt men 0.20 euro per spel per dag achterstand. De kosten voor het verzenden van de aanmaningsbrief vallen ten laste van de gebruiker.

 

Art. 5 Bij verlies of beschadiging zal elke lener bovenop de kostprijs van het (de) verloren materiaal (materialen) 1,5 euro per materiaal betalen. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Bij verlies en/of beschadiging van een fundelsmateriaal betaal je: de rugzak 5 euro, de reader 25 euro, de oranje fundelssticker 1 euro, de chip 2 euro, het boek met de sticker 18 euro.

 

Art. 6 Voor het reserveren van materialen wordt 0,50 euro per werk aangerekend, ongeacht of het gaat over volwassenen of minder dan 18-jarigen. De kosten 0,50 euro voor het verwittigen dat het werk ter beschikking is, vallen ten laste van de gebruiker. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten, zijn 3 euro, voor een aanvraag bij een andere openbare bibliotheek en vallen ten laste van de aanvrager. De prijs voor de aanvraag van materialen bij een andere instelling is 8 euro en vallen eveneens ten laste van de aanvrager.

 

Art. 7 Het nemen van kopies of het printen van bladzijden bedraagt 0,10 euro per A4-blad en 0,20 euro per A3-blad.

 

Art. 8 Voor het ontlenen van dvd's dient een leengeld van 1 euro per dvd-doos te worden betaald. Voor elke beschadigde dvd-doos of een beschadigde of verloren handleiding dient 1 euro te worden betaald.

 

Art. 9 Voor het ontlenen van luisterboeken dient een leengeld van 1 euro per luisterboek te worden betaald. Voor elke beschadigde luisterboek-doos of een beschadigde of verloren handleiding dient 1 euro te worden betaald.

 

Art. 10 Voor het ontlenen van een taalcursus met audiocd dient een waarborg van 25 euro te worden betaald. Bij inlevering van de taalcursus wordt de waarborg terugbetaald. Bij het overschrijden van de uitleentermijn bedragen de maningskosten 2,5 euro per week.

 

Art.11 Voor het ontlenen van een spel dient een leengeld van 1 euro per speelgoed te worden betaald. Voor elk beschadigd spel wordt schadevergoeding betaald.

 

•schadevergoeding voor speelgoed tot 1 jaar oud vanaf datum ingebruikname: 100 % van de aankoopprijs of de  kost om het verloren deel te vervangen.

•schadevergoeding voor speelgoed na 1 jaar oud vanaf datum ingebruikname 50% van de aankoopprijs of de  kost om het verloren deel te vervangen.

 

Art. 12 Tijdens feestelijkheden/activiteiten of speciale evenementen kunnen de audiovisuele materialen en de materialen van de spelotheek gratis aan de gebruiker aangeboden worden.

De buitenschoolse kinderopvang, de sport- en jeugddienst en de milieudienst mogen de audiovisuele materialen gratis ontlenen. Luisterboeken mogen gratis ontleend worden door blinden, slechtziende bejaarden, bedlegerige personen, mensen met spierziekten, dyslectische kinderen en alle andere mensen die in de gewone bibliotheek niet (meer) terechtkunnen.

 

Art. 13 Voor de verkoop van de afgevoerde verouderde materialen zal 1 euro per stuk minimum tot 5 euro per stuk maximum aangerekend worden.

 

Art. 14 De bibliothecaris kan de prijs per boek vaststellen binnen deze miniumum- en maximumprijs rekeninghoudend met de dikte van het boek en de staat waarin het boek zich bevindt. De mogelijke prijzen zullen steeds tot op de euro afgerond worden, wat mogelijke prijzen van 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro en 5 euro toelaat.

 

Art. 15 Bij niet inlevering van ontleende materialen en na de aanmaningsperiode, voorzien in de ontleenmodaliteiten, zullen de gebruikers na 6 maanden na inleverdatum via het gemeentelijk facturatiepakket aangetekend aangemaand worden tot betaling van de openstaande schulden. De kosten voor het verzenden van de aangetekende aanmaningsbrief vallen ten laste van de gebruiker.  De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet.

 

Art. 16 Voor lezingen - workshops - cursussen waarbij men een vraagprijs hanteert van:

0-149 euro zal de inkom 1 euro zijn.

150-249 euro zal de inkom 2 euro zijn.

250 euro - 399 euro zal de inkom 3 euro zijn.

400 euro - 999 euro zal de inkom 5 euro zijn.

1000 euro - …..euro zal de inkom 8 euro zijn.

 

Art. 17 Een Fairtrade koffiepad/theezakje kan aan de balie gekocht worden voor de prijs van 0,50 euro.

 

Art. 18: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Communicatie

P.12.Dossiernaam: Participatietraject vrijetijdscomplex Baal
Onderwerp: Participatietraject vrijetijdscomplex Baal

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

P.13.Dossiernaam: Klacht bij de toezichthoudende overheid K.v.G.
Onderwerp: Reactie van de toezichthoudende overheid op de klacht die ingediend werd door raadslid Katrien van Gilse inzake de verdeling van de coronasubsidies sport, jeugd en cultuur

 

 

 

Publicatiedatum: 05/03/2021