Zitting van 28 januari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Jan Van Herck: Voorzitter;

Paul Dams, Elynn Van Uffel, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Theo Smets, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Johan Van Lier, Nele De Preter, Jamin Desaever, Joris Heremans, Kimberly Dockx, Katrien van Gilse, Jolien Wittemans: Raadsleden;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.1:Burgemeestersbesluit
Beslissing van de burgemeester in het kader van de COVID-19 pandemie

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 11 januari 2021 inzake de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021. Deze beslissing wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.2:Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 23.12.2020
Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraadsvergadering d.d. 23.12.2020 werden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Punt bijlagen/links GR 23-12-2020 Notulen.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.4:Welzijnsvereniging Audio
Kennisname verslag A.V. d.d. 18.12.2020

De gemeenteraad nam kennis van het verslag d.d. 18.12.2020 van Audio.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.5:Omgevingsvergunning 202027. Grondafstand.
Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202027 (OMV_2020131019) van Landmeter Benny Feyaerts voor het verkavelen van gronden  op het perceel gelegen Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd afd. 2 sectie B nr. 106 E.

Het college nam kennis van de omgevingsvergunning met refertenummer 202027 (OMV_2020131019).

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.6:Verhaalbelasting verwerving zate openbare weg.
Verhaalbelasting op de verwerving van de zate van de openbare weg voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 - vaststelling van het gemeentelijk belastingreglement.

De gemeenteraad beslist om vanaf 1 februari 2021 een jaarlijkse gemeentebelasting te vestigen op de verwerving van de zate van de openbare weg.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.7:Toelagen raden en scholen
Nominatieve toekenning

In uitvoering van artikel 3 van onze beslissing d.d. 27/12/1995 een toelagen toe te kennen voor het dienstjaar 2021 aan:

Roemeniëcomité, GROS, Verkeersadviesraad, Damiaanschool, St. Annaschool, Vrije basisschool Tremelo, De Cocon - milieuschoolproject, Mina-raad, Middenstandsraad, Sonora, Seniorenraad, Gezondheidsraad, Adviesraad voor personen met een beperking, Rood Kruis

Verantwoording: facturen gedateerd in het jaar 2021 van minimaal het bedrag van de toelage, in te dienen uiterlijk op 31 maart 2022. Niet-verantwoorde bedragen zullen teruggevorderd worden.

 

De aanvragen voor de toelage 2020 dienen voor 31/03/2021 via het webformulier aangevraagd te worden. Na deze datum kan er geen toelage meer aangevraagd worden.  Een afschrift van het saldo van de bankrekeningen op 31/12/2020 dient door de aanvrager toegevoegd te worden.

 

Indien uit de stavingsstukken blijkt dat op 31/12 van het vorige boekjaar meer op de rekeningen van een adviesraad staat dan het toelagebedrag voor 2021 zal er geen subsidie worden toegekend.

 

De verantwoording van de toelage 2020 dient voor 31/03/2021 te gebeuren. Na deze datum zal het niet-verantwoorde gedeelte teruggevorderd worden. Regularisaties zijn niet mogelijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.8:Goedkeuring JR 2019
Goedkeuring JR 2019

De jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente Tremelo wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.9:Dotatie aan politiezone BRT 2021
Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2021 politiezone BRT

Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2021 politiezone BRT

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.10:Vaccinatiecentrum Rotselaar
Vaccinatiecentrum Rotselaar - samenwerkingsovereenkomst tussen de eerstelijnszone Leuven Noord, de gemeente Rotselaar, de gemeente Holsbeek en de gemeente Tremelo - goedkeuring

De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst met de ELZ Leuven Noord, met de gemeente Rotselaar en de gemeente Holsbeek, in het kader van het Vaccinatiecentrum Rotselaar, af te sluiten.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.11:Retributiereglement bibliotheek 2021
Goedkeuring retributiereglement bibliotheek Tremelo

Het retributiereglement wordt geactualiseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.12:Participatietraject vrijetijdscomplex Baal
Participatietraject vrijetijdscomplex Baal

De gemeenteraad neemt kennis van het participatietraject voor de ontwikkeling van het vrijetijdscomplex in Baal.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

PUNT P.13:Klacht bij de toezichthoudende overheid K.v.G.
Reactie van de toezichthoudende overheid op de klacht die ingediend werd door raadslid Katrien van Gilse inzake de verdeling van de coronasubsidies sport, jeugd en cultuur

Art. 1:

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de toezichthoudende overheid op de klacht van raadslid Katrien van Gilse inzake de verdeling van de coronasubsidies sport, jeugd en cultuur, waaruit blijkt dat er geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel, noch van een oneigenlijk gebruik van overheidsgeld. De brieven ten aanzien van raadslid Katrien van Gilse en lokaal bestuur Tremelo zijn, net als de klacht zelf en de reactie van lokaal bestuur Tremelo, als bijlage bij deze kennisgeving gevoegd, en maken er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2021