De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt, conform art.19 van het decreet lokaal bestuur, de

raadsleden voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 februari 2021, om 20 uur.

Deze vergadering zal digitaal doorgaan.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

OCMW

 

Bestuur en Werking

P.1.Dossiernaam: Goedkeuring verslag open RMW
Onderwerp: Goedkeuring verslag open raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

OCMW

 

Sociale dienst

P.2.Dossiernaam: Jaarverslag dienst schuldbemiddeling
Onderwerp: Basisregistratie van de dienst schuldbemiddeling voor het jaar 2020

 

Argumentatie

Het indienen van een jaarverslag voor de dienst schuldbemiddeling is een decretale verplichting. Daarnaast biedt het op lange termijn voordelen indien elke dienst schuldbemiddeling dit nauwgezet opmaakt: uit de resultaten van deze jaarverslagen kunnen immers tendensen afgeleid worden, die kunnen doorgegeven worden aan het beleid.

 

Uit de basisregistratie van onze dienst schuldbemiddeling blijkt dat er in totaal 73 gezinnen in begeleiding zijn bij OCMW Tremelo inzake budgethulpverlening en/of schuldhulpverlening. Vorig jaar waren er dit eveneens 73.

 

Het merendeel van de cliënten in schuldbemiddeling zijn alleenstaanden, of gezinnen met één inkomen. Tweeverdieners zijn eerder uitzonderlijk. Cliënten zijn van alle leeftijden, maar het aantal cliënten jonger dan 30 jaar blijft wel beperkt. Het gros van onze cliënten is tussen de 30 en 65 jaar oud. Het aantal gezinnen in budgetbeheer is gelijkaardig met vorige jaren. In de leeftijdscategorie 30 - 65 jaar worden zeer veel psychische problemen vastgesteld, waardoor deze personen niet aan een job raken en beperkte middelen hebben. Doorgaans is er ook geen zicht op een verhoging van deze middelen. Daarnaast moet vastgesteld worden dat verslavingsproblematieken steeds vaker voorkomen, en ook erger worden. De meerderheid van de cliënten heeft geen inkomen uit arbeid, maar krijgt een vervangingsinkomen. Vele cliënten hebben een 'gat in hun hand': als ze geld hebben, willen ze dit direct uitgeven.

 

Het blijft zeer moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden. Cliënten zijn bijna genoodzaakt om een woning te huren die te duur is gezien hun budget, omdat er simpelweg amper betaalbare woningen zijn. Zeker voor alleenstaanden zijn doorsnee appartementen of woningen onbetaalbaar. De eigen woningen van het OCMW zijn beperkt en bij sociale huisvestingsmaatschappijen blijven de wachtlijsten zeer lang. Een zeer groot deel van het budget gaat naar de betaling van de huur, waardoor er amper nog geld over blijft om van te leven. Cliënten dienen na enige tijd vaak te verhuizen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen, maar verhuizen dan dikwijls buiten de gemeente. Dit maakt een goed doorgedreven hulpverlening zeer moeilijk, omdat het dossier dan weer behandeld zal worden door een ander OCMW

 

Als signaal voor het beleid, wordt ook dit jaar de aandacht gevestigd op de nood aan betaalbare woningen. Daarnaast zouden strenge regels omtrent consumentenkredieten en aankopen op krediet ook een goede zaak zijn. Tot slot zou het zeer opportuun zijn als er op middelbare scholen een vak gegeven wordt omtrent het beheren van geld, aangezien dit onmisbare kennis is voor het latere leven en veel kinderen dit van thuis uit niet (voldoende) meekrijgen.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.3.Dossiernaam: Handelshuur brasserie Parkheide
Onderwerp: Tijdelijke vermindering van de maandelijkse huurprijs voor handelszaak Parkheide n.a.v. de coronacrisis

 

Argumentatie

Zowel de Vlaamse als de federale overheid hebben de nodige maatregelen genomen om zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen bij deze tweede sluiting. Zo kunnen ondernemingen in Vlaanderen gebruik maken van het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme, indien zij een omzetverlies lijden van minstens 60 procent. Uit navraag bij de uitbater blijkt dat hij in oktober 1291,69 euro aan steun ontvangen heeft, in november 2583,38 euro en in december 2020 eveneens 2583,38 euro.

 

Niettegenstaande het feit dat de personeelsleden op tijdelijke werkloosheid geplaatst werden, en de overheid een steunpakket voorziet, zijn er nog steeds vele andere vaste kosten die betaald moeten worden gedurende deze tweede sluiting. In totaal dient de uitbater ruim 7000 euro aan vaste kosten per maand te betalen. De uitbater geeft aan dat het moeilijk is om alles te blijven betalen. Na de eerste sluiting in het voorjaar is de horeca slechts vier maanden geopend geweest, voordat men opnieuw verplicht de deuren moest sluiten. Brasserie Parkheide heeft in 2020 zodoende zware verliezen geleden.

 

Naar aanleiding van deze tweede, langdurige sluiting lijkt het opportuun om de uitbater van brasserie Parkheide nogmaals financieel bij te staan. De vaste kosten lopen immers aanzienlijk op, alsook het omzetverlies. Aangezien er reeds verschillende steunmaatregelen door de Vlaamse en federale overheid toegekend zijn, lijkt het opportuun om de maandelijkse huurprijs te verminderen met 50 procent gedurende de tweede periode van verplichte sluiting.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021