De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt, conform art.19 van het decreet lokaal bestuur, de

raadsleden voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 maart 2021, om 21 uur.

Deze vergadering zal digitaal doorgaan.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

OCMW

 

Bestuur en Werking

P.1.Dossiernaam: Goedkeuring verslag open RMW
Onderwerp: Goedkeuring verslag open raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

Publicatiedatum: 17/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

OCMW

 

Sociale dienst

P.2.Dossiernaam: Reglement inzake betalingsverbintenis
Onderwerp: Reglement inzake de tussenkomst in de verblijfskosten van een centrum voor personen met een beperking

 

Argumentatie

Er moet vastgesteld worden dat er op heden geen reglement voorhanden is waarin de voorwaarden en regels bepaald worden bij het afsluiten van een betalingsverbintenis ten aanzien van een centrum voor personen met een beperking. Recent werd het OCMW van Tremelo hier voor de eerste keer mee geconfronteerd. Het is zeer belangrijk dat de relatie tussen het OCMW en de resident, tussen het OCMW en het centrum voor personen met een beperking, alsook tussen het OCMW en de bewindvoerder, duidelijk gedefinieerd en afgebakend wordt. In het reglement ten aanzien van de resident wordt alle informatie opgenomen die voor hem relevant is. Zo weet de cliënt exact wat hij van het OCMW mag verwachten, en wat zijn verplichtingen zijn. Met het centrum voor personen met een beperking moet afgesproken worden welke bijkomende kosten aangerekend kunnen worden en welke regels gevolgd moeten worden inzake facturatie en hospitalisatie. Aan de bewindvoerder tot slot moet duidelijk gemaakt worden onder welke voorwaarden het OCMW tussenkomt in de verblijfskosten, dat het OCMW verwacht dat de regels inzake de betaling van facturen strikt nageleefd worden en dat bijkomende aankopen steeds voorafgaand goedgekeurd moeten worden door het BCSD. Door het gebruik van deze reglementen, wordt onze werking geüniformeerd en zijn de rechten en verplichtingen van alle partijen duidelijk.

 

Publicatiedatum: 17/03/2021